Tillämpad nationalekonomi och forskningsbaserade analyser

VATT en expertenhet för nationalvetenskaplig forskning. Med vår forskning på högsta nivå vill vi främja en faktabaserad ekonomipolitik.

Ekonomivetenskap bidrar med ett viktigt perspektiv på centrala frågeställningar inom samhällspolitiken. På VATT forskar vi i frågor inom den offentliga ekonomin som har starka band till det praktiska politiska livet, från företagsbeskattning till sysselsättningspolitik och från bostadsmarknaden till kommunal ekonomi. Våra forskare är specialister på bland annat utbildning, ekonomi, arbetsekonomi, politisk ekonomi och miljöekonomi.

VATT fungerar som sakkunnig vid beslutsberedning och finanspolitiska bedömningar. Vi använder oss av vetenskapliga metoder och ofta omfattande registerdata för att förutspå eller utvärdera olika policyreformers effekter på bland annat individers, hushålls eller företags beteende.

Vid sidan av sitt forskarvärv är många av våra forskare ofta anlitade experter i riksdagens utskott, olika expertgrupper och medierna.

VATT verkar inom Finansministeriets förvaltningsområde

Av vår finansiering täcks 3/5 av medel från statsbudgeten och 2/5 är konkurrensutsatt forskningsfinansiering. Våra driftsutgifter 2023 uppgår till cirka 6,7 miljoner euro. Vi har cirka 60 medarbetare av vilka 50 är forskare.

Vi verkar i centrum av Helsingfors på Campus Economicum tillsammans med Ekonomiska läroämnet vid Helsingfors universitet, Nationalekonomiska institutionen vid Aalto-universitetet och Institutionen för nationalekonomi vid Hanken Svenska handelshögskolan.

VATT grundades 1990

Riksdagen grundade Statens ekonomiska forskningscentral VATT 1990 genom att slå ihop Finansministeriets planeringssekretariat och Ekonomiska planeringscentralen. VATT blev en särinstitution som var underställd Finansministeriets ekonomiavdelning och vars uppgift var att forska i ekonomiska strukturer i mycket vid bemärkelse och överta Ekonomiska planeringscentralens roll som ekonomirådets sekretariat.

VATT grundades för att ta fram undersökningar och rapporter med politisk relevans samt tillhandahålla anknytande tjänster och expertis. En del av vår strategi har från första början varit att ge ut vetenskapliga publikationer på hög nivå och stå i beslutsfattandets tjänst.

VATT:s forskningsverksamhet och organisation har ändrats flera gånger under åren. Andelen forskare med doktorsexamen har flerdubblats och verksamhetens fokus har förflyttats från planering mot vetenskaplig forskning på internationell nivå.

VATT grundades 1.10.1990, så 2020 firade vi 30-årsjubileum. Under 30 år har mycket hunnit hända såväl inom ekonomipolitiken som inom fokusområdena för forskningen. Vårt grundläggande fokus har dock förblivit det samma: den finska välfärdsstaten, de tjänster den erbjuder och finansiering av tjänsterna.

VATT:n ylijohtajat 1990-2020
VATT:s överdirektörer år 1990-2020: (från vänster) Aki Kangasharju, Seija Ilmakunnas, Reino Hjerppe, Juhana Vartiainen och Anni Huhtala

För att fira jubileumsåret intervjuade vi samtliga VATT:s överdirektörer. Genom intervjuerna skapas en bild av den finländska ekonomipolitikens och ekonomivetenskapliga forskningens utveckling. Utöver detta har vi sammanställt fem temaartiklar om VATT:s centrala forskningsämnen och uppnådda forskningsresultat inom dem.

Mer om detta finns att läsa i VATT:s historik (2010, på finska):

S. Ilmakunnas - T. Heikkilä - J. Honkatukia - A. Kangasharju: Silta suunnittelusta tutkimukseen - VATT 20 vuotta