Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi

VATT forskar i offentliga tjänster, däribland hälso- och socialtjänster samt utbildning. Till våra centrala forskningsområden hör även kommunernas finansiering och kommunstrukturen, lokal politik samt bostadsmarknad och bostadspolitik.

De flesta av våra forskningsprojekt går på djupet med reformer inom den offentliga servicen eller politiska åtgärders effekter på dem. Vi granskar dessa reformer och effekter med fokus på tjänsternas kvalitet, produktivitet och effektivitet.

Våra aktuella forskningsprojekt inom offentliga tjänster fokuserar bland annat på

  • vårdinformationssystemens fördelar och kostnader, speciellt effektiviteten av e-recept
  • valfrihet och konkurrens inom den offentliga specialiserade sjukvården
  • effekterna av diagnostik baserad på information om genomet på vård och behandling av patienten, patientens välbefinnande och vårdens kostnadseffektivitet.

På VATT finns gedigen expertis inom kommunal- och regionalekonomisk forskning samt politisk ekonomi. Forskningen inom temaområdet har de senaste åren omfattat heltäckande analyser för beslutsunderlag om bland annat statsandelssystemet, kommunal reglering och kommunernas ålägganden.

Våra aktuella forskningsprojekt inom lokal offentlig ekonomi fokuserar bland annat på

  • kommunsammanslagningars konsekvenser
  • politisk representation och kommunal service, bland annat hur den politik som verkställs i kommunen påverkas av den representation som olika befolknings- och intressentgrupper har
  • bostadspolitik och segregation, genom HITAS-systemets effekter
  • bostadsbidragets inverkan på nivån på boendet och hyrorna.

Aktuellt