VATT Strategi 2021–2025

Verksam och av hög kvalitet

Vision 2025

VATT är en verksam, nätverkande och uppskattad producent av tillämpad ekonomisk forskning och ekonomisk analys 

Mission

Relevant forskningsdata som stöd för beslutsfattandet i rätt tid "Forskningsresultat till nytta för människan och mänskligheten"

Grundläggande uppgift

VATT producerar tillförlitlig forskningsinformation och utredningar som stöd för beslutsfattandet inom den offentliga ekonomin och för att effektivisera verksamheten inom den offentliga ekonomin. I anslutning till VATT finns Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken. Finansministeriet kan ge uppdrag åt forskningscentralen.

VATT forskningsteman:

  • Offentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi
  • Energi-, klimat- och miljöpolitik
  • Beskattning och reglering av företagsverksamhet
  • Arbetsmarknad och utbildning
  • Social trygghet, beskattning och inkomstfördelning

Mål för strategiperioden

Nationell verkningsfullhet med högkvalitativ relevant vetenskap VATT förbättrar och utvecklar sin samhälleliga verkningsfullhet genom att kommunicera effektivt och intensifiera samarbetet med sina intressentgrupper

VATT utvecklar tillsammans med sina intressentgrupper sin förmåga att producera relevant forskningsinformation i rätt tid

Genom att nätverka stärker VATT sin förmåga att producera mervärde för sin forskning och upprätthåller hög kvalitet i sin forskning

VATT uppnår balans i sin ekonomi. Personalens kompetens hålls på en hög nivå och resurserna allokeras effektivt.