Stödja och uppfölja öppenhet

Vi följer med mediesynligheten för VATT:s forskning med verktyget Viidakkomonitori och i Twitter. Dessutom använder vi Snoobi för uppföljning av besöksstatiken för webbplatsen vatt.fi. Projekten har kommunikations- och interaktionsplaner som omfattar hela deras livscykel.

Då vi 2016 förnyade webbplatsen vatt.fi satsade vi speciellt på publikationsklassificering, metadata och sökfunktioner för att på så sätt underlätta användningen av forskningsrönen. Vi följer noga med och för statistik över användningen och användarna av forskningsmaterialet. Vi har separata anvisningar om VATT:s informationssäkerhets- och dataskyddsrutiner samt processerna för inhämtande och destruering av datamaterial.

Vi stärker kompetensen hos institutets medarbetare genom att ordna webbkurser och bjuda in experter på öppen vetenskap och forskning som föreläsare. Vi ordnar för hela personalen evenemang om god vetenskaplig sed och principerna för öppenhet och jämlikhet. VATT utbildar högskolepraktikanter för forskningsvärlden genom att orientera dem om forskningsetiska frågeställningar och handleda dem i att respektera öppenhet i vetenskapen. Forskarna hittar också introduktion och handledning i principerna för öppen forskning och vetenskap på VATT:s intranät. Syftet är att på så sätt höja forskningens kvalitet på VATT, stärka dess tillförlitlighet och öka dess synlighet samt bidra till forskningens genomslagskraft i samhället.