Öppen vetenskap och forskning på VATT

VATT:s verksamhetsmodell som en del av det internationella vetenskaps- och forskarsamhället bygger på öppen och transparent vetenskaplig verksamhet. VATT iakttar de nationella och internationella principerna för vetenskap och forskning. Forskarna på institutet får också ta del av introduktion i principerna för öppen vetenskaplig verksamhet, likabehandling av dem som använder information samt god vetenskaplig sed.

Principer för öppen forskning på VATT

  • Vi arbetar för en öppen forskningskultur och uppmuntrar forskarna att implementera metoder och processer för öppen vetenskap.
  • Vi rekommenderar att resultaten av forskning som utförs på VATT publiceras via kanaler med stor vetenskaplig genomslagskraft.
  • Vi har infört publikationsarkivet Doria som vår plattform för öppen publicering och förutsätter att alla våra egna serier av forskningspublikationer parallellarkiveras i Doria. Även andra publikationer av institutets forskare förs in i Doria, i enlighet med förlagets publiceringsvillkor.
  • Vi uppmuntrar forskarna att tillåta insyn i de metoder som använts vid forskningen.
  • Vi har som organisation åtagit oss att följa principerna för god vetenskaplig sed och förutsätter att forskarna iakttar dem.
  • Vi arbetar för att göra forskningsrön synliga och bistår forskarna med att informera om rönen objektivt till olika målgrupper, till såväl den stora allmänheten som beslutsfattarna och vetenskapssamhället.