Fördelar med att publicera med öppen tillgång

  • Ge forskningen större synlighet och genomslagskraft
  • Öka möjligheterna till växelverkan
  • Öka sannolikheten att bli citerad
  • Höja kvaliteten på forskningen
  • Stärka finansieringens effekt
  • Främja beslut baserade på forskningsrön

Publicera med öppen tillgång

Öppen tillgång till VATT:s forskningspublikationer har varit en av de centrala principerna för institutet alltsedan det grundades. Alla forskningsrapporter som utkommit i VATT:s publikationsserier finns tillgängliga både på vår webbplats och via publikationsarkivet Doria som upprätthålls av Nationalbiblioteket. Dessutom lagras uppgifterna om referentgranskade artiklar i Doria. Även forskningsrapporter som publicerats i andra organisationers serier är öppet tillgängliga på VATT:s webbplats. Genom att i enlighet med förlagets villkor parallellarkivera artiklarna i Doria, som är ett öppet artikelarkiv, uppfylls även finansiärernas krav på öppen publicering av forskningsresultaten.

VATT rekommenderar att forskarna lämnar in manuskript till kända internationella periodiska skrifter och journaler, som har en tillförlitlig process för referentgranskning. Klassificeringen av VATT:s vetenskapliga publikationer följer den klassificering med tre nivåer av alla vetenskapsområden, som tagits fram av Publikationsforumet vid Vetenskapliga samfundens delegation.

Forskningsrön från VATT förmedlas också till beslutsfattare, som beredningsunderlag för tjänstemän samt för medborgardebatten i form av lättfattliga översikter och sammanfattningar, som Policy Brief och bloggar.

VATT:s publikationer finns i publikationsarkivet Doria

VATT:s publikationer i Doria »»