Kanal för rapportering av överträdelser

I enlighet med EU:s Whistleblower-direktiv har en kanal för rapportering av överträdelser införts i VATT från och med den 1 januari 2023. Kanalen gör det möjligt att ge direkt respons om de missförhållanden som har upptäckts i vår verksamhet och som det är viktigt att ingripa i.

I funktionen ingår mottagande av rapporter, kommunikation med rapporterande personer och utredning av ärenden. Det är möjligt att lämna en rapport genom VATT:s kanal för rapportering av överträdelser.

Användning av rapporteringskanalen

Kanalen gör det också möjligt att rapportera anonymt. Du får en bekräftelse om mottagandet inom sju dagar efter det att rapporten inkommit.

Denna länk leder till rapporteringskanalen där överträdelser rapporteras.

När du har lämnat en rapport om överträdelse ger systemet dig ett lösenord som gör att du kan följa upp handläggningen av rapporten och svara på eventuella förfrågningar om ytterligare information från ett oberoende handläggningsteam.

Den rapporterande personen får dessutom ett svar om de åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas på grundval av rapporten och om motiveringarna till valet av de fortsatta åtgärderna i fråga. Svaret ska enligt direktivet lämnas inom tre månader efter det att bekräftelsen av mottagandet av rapporten har mottagits.

Med hjälp av lösenordet kan du logga in för att följa upp handläggningen av rapporten här.

Du bör förvara lösenordet noggrant, eftersom det kan inte återställas.

Vad kan man rapportera?

Enligt EU-direktivet [(EU) 2019/1937 (23.10.2019), EUOT L 305/34, 26.11.2019)], ska skydd för personer som rapporterar om överträdelser tillämpas på rapporter om offentlig upphandling, finansiella tjänster, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet, transportsäkerhet, miljöskydd, kärnsäkerhet, livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande, folkhälsa, konsumentskydd, skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem.

VATT:s rapporteringskanal har utvidgats till en så kallad etisk kanal och man kan via den till exempel rapportera verksamhet som hänför sig till arbetarskydd och -säkerhet och trakasserier samt verksamhet som kränker jämställdhet och jämlikhet.

Mer information

Nationellt genomförande av Whistleblower-direktivet Länk till riksdagens webbplats (denna sida är endast tillgänglig på finska).

Dataskydd

Integritetsdeklaration för kanal för rapportering av överträdelser