VATT-dagen 2023: Hälso- och sjukvården står inför val 

Offentliga och privata sektorn. Reglering. Valfrihet. Läkemedelsersättningar. Innovationer

Datum: 4. oktober 2023

Val som görs inom hälso- och sjukvården samt läkemedelsförsörjningen är viktiga beslut med tanke på den offentliga ekonomin. I Finland används årligen över 20 miljarder euro till hälso- och sjukvården. Enbart läkemedelsersättningarna uppgår årligen till nästan 2 miljarder euro. Besluten påverkar också direkt individernas välbefinnande och arbetsförmåga. Med hjälp av forskningsdata kan man göra bättre – effektivare och rättvisare – val. 

Under VATT-dagen 2023 behandlas stora val inom hälso- och sjukvården: Hur tryggar man produktutvecklingen av läkemedel samtidigt som man dämpar de ökade kostnaderna för läkemedelsersättningar? Vad lönar det sig att sköta inom den offentliga hälso- och sjukvården, och vad lönar det sig att sköta inom den privata sektorn? Det utlovas presentationer av internationella toppnamn inom hälsoekonomi samt färsk finländsk toppforskning av VATT:s forskare.

kuvitus

Program:


13.00

Opening words
Director general Mikael Collan

Regulating health care and pharmaceutical markets

Hosted by Professor Otto Toivanen, Aalto University

Financing innovation for antibiotics
Pierre Dubois, Professor of Economics, Toulouse School of Economics

Public-private mix in the provision of hospital services
Luigi Siciliani, Professor of Health Economics, University of York

14.15-14.45 kaffepaus

14.45 Hälso- och sjukvårdens val ur individens, samhällets och den offentliga ekonomins synvinkel

Ordförande: Mika Kortelainen, Professor (Åbo universitet), Forskningsprofessor (THL)

Skiljer sig recepten inom den privata och den offentliga sektorn?
Kaisa Kotakorpi, professor i ekonomi (Tammerfors universitet)

Valfrihetsreformen – bättre offentlig specialsjukvård?
Tanja Saxell, specialforskare (VATT) 

Reglering av läkemedelsmarknaden och läkemedelsutgifter
Markku Siikanen, specialforskare (VATT)  

Kommentarinlägg
Kirsi Varhila, direktör för Satakunta välfärdsområde, f.d. kanslichef SHM (presentationen)
Lauri Pelkonen, direktör SHM, Läkemedelsprisnämnden - Hila (presentationen)

15:50 Publikfrågor

Reglering av hälso- och sjukvården samt läkemedelsmarknaden

Den första delen öppnas av den europeiska toppforskaren i hälsoekonomi, professor Pierre Dubois (Toulouse School of Economics) med sitt keynote-anförande om finansieringen av utvecklingsarbetet för nya antibiotika. Mikrobernas snabbt utvecklade motståndskraft mot använda antibiotika och den långsammare utvecklingen av nya antibiotika är en av de största utmaningarna inom hälso- och sjukvården. En föreslagen lösning är överförbara ensamrätter för tillverkning av läkemedel (Transferable Exclusivity Extensions). Dubois granskar i sitt anförande fördelarna och nackdelarna med förslaget utifrån både den ekonomiska teorin och en empirisk analys som utnyttjar europeiskt material.

Toppforskaren i hälsoekonomi, professor Luigi Sicilliani (York University), som specialiserat sig på sjukhus, behandlar i det andra keynote-anförandet de privata aktörernas roll inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Den allmänna trenden har varit att offentligt finansierade tjänster i allt högre grad överförs till den privata tjänsteproduktionen. I sitt anförande granskar Siciliani de offentliga och privata sjukhusens roll inom den europeiska hälso- och sjukvården före och efter coronapandemin. Han granskar tjänstens kvalitet och effektivitet, hur krävande de fall som behandlas är samt hur väl systemen för ersättningar för vårdkostnader fungerar.

Val inom hälso- och sjukvården ur individens, samhällets och den offentliga ekonomins synvinkel 

Professor Kaisa Kotakorpi presenterar ny forskning som jämför läkarnas recept inom den privata och den offentliga sektorn. Forskarna observerar tydliga skillnader i patienternas läkemedelsbehandling inom den offentliga och den privata sektorn – till och med av samma läkare.

Specialforskare Tanja Saxell presenterar en ny undersökning där man granskar den regionala reformen av valfriheten vid icke-brådskande operativ behandling av patienter. Undersökningen visar att valfriheten inom den offentliga specialsjukvården kan förkorta väntetiderna och främja tillgången till vård utan att påverka vårdens kliniska kvalitet.

Specialforskare Markku Siikanen presenterar en färsk undersökning där man granskar hur systemen för utbyte av läkemedel och referenspriser påverkar läkemedelsutgifterna och tillgången till läkemedel i Norden. Resultaten av undersökningen visar att man genom regleringsåtgärder som påverkar konsumenternas ekonomiska incitament har uppnått betydande besparingar utan att äventyra tillgången till läkemedel.

Presentationerna kommenterades av Kirsi Varhila , direktör för Satakunta välfärdsområde samt Lauri Pelkonen, direktör för läkemedelsprisnämnden Hila, från Social- och hälsovårdsministeriet.
I slutet av programmet har man reserverat gott om tid för publikens kommentarer och frågor.
 
Mer information:
Ledande forskare vid VATT  Teemu Lyytikäinen ([email protected])
VATT:s kommunikation ([email protected])