Tillgänglighetsutlåtande för vatt.fi

Av tillgänglighetsutlåtandet framgår hur Statens ekonomiska forskningscentrals webbplats vatt.fi överensstämmer med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka tillgänglighetsbrister som finns på webbplatsen och hur du kan anmäla tillgänglighetsproblemen till oss. Vi beaktar tillgängligheten vid utveckling av tjänsten.

Hur tillgängliga är sidorna?

Webbplatsen vatt.fi uppfyller i hög grad de lagstadgade tillgänglighetskriterierna för nivåerna A och AA (WCAG-kriterierna 2.1). De tillgänglighetsbrister som finns på webbplatsen beskrivs i detalj senare i utlåtandet. 

En extern expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet genomfördes i november 2021. Utvärderingen och utlåtandet har uppdaterats den 27 april 2022. Brister har åtgärdats. Tillgängligheten tas alltid i beaktande när nya egenskaper utvecklas. Dessutom kontrollerar vi regelbundet tjänstens tillgänglighet, bland annat med hjälp av hjälpprogram, och åtgärdar tillgänglighetsbrister i innehållet.

Vi utbildar också organisationens tjänstemän i att beakta tillgänglighetskraven i sitt arbete.

Ta kontakt med oss per e-post (viestinta(at)vatt.fi) om materialet du behöver inte är tillgängligt. Vi levererar dig materialet i tillgänglig form.

Närmare information om den tekniska tillgängligheten

Webbplatsen är inte ännu fullt tillgänglig.

Innehåll eller funktioner, som inte ännu är tillgängliga

Inbäddad kod

På webbplatsen finns inbäddad kod från bl.a. sociala medier, vars innehåll brister i hur urskiljbara länkarna är i förhållande till brödtexten. (WCAG 2.1).

Publikationsarkivet Doria

VATT:s publikationer förvaras varaktigt i Riksarkivets publikationsarkiv Doria (https://www.doria.fi/handle/10024/147850). Publikationerna uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven. Bristerna i tillgängligheten till de publikationer som publicerats efter den 23 september 2018 ska åtgärdas så fort som möjligt.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

På webbplatsen finns innehåll som inte omfattas av de lagstadgade kraven. Sådant innehåll är

•    innehåll i tjänsten som tjänsteleverantören inte själv har producerat, finansierat eller övervakat.
•    innehåll som har publicerats innan den 23 september 2018.

Sociala medier

Från och med den 23 september 2020 tas tillgänglighetskraven i beaktande i innehållet i Statens ekonomiska forskningscentrals kanaler i sociala medier. En del visuellt och audiovisuellt material som har producerats innan den 23 september 2020 överensstämmer inte med tillgänglighetskraven (t.ex. undertextning, alternativtexter).

Har du upptäckt brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss om du stöter på sådana problem på webbplatsen som inte tagits upp i utlåtandet. Vi tar även gärna emot andra synpunkter och förbättringsförslag relaterat till webbplatsens tillgänglighet. Du kan skicka oss respons per e-post till [email protected]. Berätta i din anmälan på vilken sida/vilka sidor du har upptäckt problemet och beskriv det så tydligt som möjligt.

Tillgänglighetstillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kontrollerar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om du är missnöjd med svaret eller inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns närmare information om hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Utlåtandet har uppdaterats 27.4.2022.