Välkommen, det här är Statens ekonomiska forskningscentral VATT:s tillgänglighetsutlåtande!

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten vatt.fi och är upprättat/daterat 22.9.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, och lagen kräver att de offentliga webbtjänsterna ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation.

Fullgörandestatus

Webbplatsen uppfyller delvis de lagstadgade kritiska tillgänglighetskraven i enlighet med nivå AA i WCAG v2.1. Det finns följande brister på webbplatsen:

 •  Koden för elementet är inte specifik (1.3.1).
 • Länken kan endast identifieras utifrån färg (1.4.1).
 • Bilden saknar en alt-kod (1.1.1).
 • Webbplatsen har flera title-element eller inga title-element (2.4.2).
 • Formulär-elementen är inte grupperade (1.3.1, 3.3.2).
 • HTML-kod har använts vid formuleringen av innehållet (1.3.1).
 • Ett lokalt föremål för länken saknas (1.3.1).
 • Bold-kod har använts vid formuleringen av texten (1.3.1).
 • Länktext som används för att hänvisa till flera olika objekt (2.4.4).
 • Bilden saknar korrekt motsvarighet (1.1.1).
 • Kryssrutan saknar förklaring (1.3.1, 3.3.2, 4.1.2)
 • Rubrikens text saknas (1.3.1).
 • Felaktig roll, status eller egenskap för WAI-ARIA (4.1.2).
 • iFrame saknar förklaring (4.1.2).
 • U-kod har använts vid formuleringen av texten (1.3.1).
 • Specifikationen ”aria-labelledby” har en felaktig referens (för koden) (1.1.1, 1.3.1, 2.4.4, 3.3.2, 4.1.2).
 • Font-kod har använts vid formuleringen av texten (1.3.1).
 • Kontrasten är inte tillräcklig (1.4.3).
 • Elementet markeras inte när det navigeras (2.4.7).
 • Språket anges på felaktigt sätt (3.1.2).

Arbetet för att förbättra tillgängligheten på webbplatsen vatt.fi pågår, och vårt syfte är att webbplatsen ska uppfylla de kritiska tillgänglighetskraven på nivå AA i WCAG v2.1 före utgången av 2020.

En del av informationen på webbplatsen härrör från tiden före den 23 september 2018 och omfattas därför inte av lagen.

Publikationsarkivet Doria

VATT:s publikationer förvaras varaktigt i Riksarkivets publikationsarkiv Doria (https://www.doria.fi/handle/10024/147850). Publikationerna uppfyller inte de kritiska tillgänglighetskraven. Bristerna i tillgängligheten till de publikationer som publicerats efter den 23 september 2018 ska åtgärdas så fort som möjligt.

Kontakta oss

Om du har tillgänglighetsproblem med webbplatsen, kan du först ge respons till oss som är administratör av webbplatsen. Du kan skicka responsen till e-postadressen [email protected] . Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du är missnöjd med svaret eller inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns närmare information om hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
[email protected]
telefonnummer växel 0295 016 000