Vinstförflyttning i multinationella företag bromsades upp genom Finlands ränteavdragsbegränsning

Enligt VATT:s undersökning har de finländska multinationella företagen minskat sina ränteutgifter till följd av begränsningen av ränteavdragsrätten. Begränsningen har tillämpats sedan början av 2014.

Staten har på många olika sätt strävat efter att förhindra de multinationella företagens förflyttning av vinster till länder med låg skatt. Vid ingången av 2014 infördes en begränsning av ränteavdragsrätten som en av åtgärderna för att bekämpa skattefusk i Finland. Syftet med begränsningen är att särskilt ingripa i vinstförflyttning som sker med hjälp av räntor. Målet är att trygga Finlands skatteunderlag.

Utifrån VATT:s undersökningen har förändringen lyckats. Specialforskarna Jarkko Harju, Ilpo Kauppinen och Olli Ropponen upptäckte i sin undersökning att de finländska multinationella företagen hade reagerat på begränsningen genom att minska ränteutgifterna. Dessutom hade dotterbolagen minskat sina långfristiga skulder efter att begränsningen hade trätt i kraft.

Utifrån resultaten har företagen inte förändrat sitt beteende för att kringgå ränteavdragsbegränsningen. Utifrån observationerna har företagen inte övergått från vinstförflyttning med skuld till vinstförflyttning genom internprissättning. Det har inte heller skett några förändringar i omsättningen.

”Ränteavdragsbegränsningen verkar vara en väl fungerande metod för att bekämpa vinstförflyttning. Vi upptäckte inga negativa effekter av förändringen”, säger specialforskare Olli Ropponen.

I undersökningen granskades effekterna av ränteavdragsbegränsningen på de finländska multinationella koncernföretagens beteende genom att använda liknande svenska och danska multinationella företag som referensgrupp. Materialet omfattar alla finländska, svenska och danska multinationella företag.

Forskning:
Responses to an Interest Barrier: Empirical Evidence. VATT Working Papers 90.


Mer information:
specialforskare Olli Ropponen, 0295 519 443