Inverkan av universitetsantagningsmekanismer på social rörlighet

Tidpunkt för projektet : 2023 - 2024

Detta forskningsprojekt omfattar två underprojekt genom vilka vi siktar på att få en bättre förståelse för de följder olika system för universitetsantagning har på tillgång till högre utbildning för två relevanta grupper individer som typiskt sett är underrepresenterade på denna utbildningsnivå: personer från låga socioekonomiska bakgrunder och invandrare.

Helsingfors universitets flaggar

Det första projektet i detta forskningsförslag åsyftar att förstå hur de ändringar som införts i det finska systemet för universitetsantagning sedan 2008 har påverkat studiegången för studenter med liknande akademiska resultat på gymnasienivå men olika sociala bakgrunder. Det andra projektet har till syfte att undersöka hur den roll som sociala nätverk spelar i mindre gynnade individers utbildningsval utvecklas beroende på universitetsantagningssystemets komplexitet.

Vi fokuserar på två grupper mindre gynnade individer: (1) barn från hushåll med lågutbildade föräldrar och med liten exponering för universitet; (2) barn med invandrarbakgrund. Dessa båda grupper påverkas sannolikt särskilt av det motstånd som förhindrar individer från att till fullo utnyttja sina utbildningsmöjligheter, och därför har ändringar i ansökningskostnader och i komplexiteten hos det högre utbildningssystemet potentiellt stora effekter på deras studiegång.

Forskningen finansieras av: Yrjö Jahnsson Foundation

Partner: Helsingfors universitet

Ansvarig forskare: Tuomas Matikka, [email protected], 0295 519 461

Andrés Barrios FernándezTuomas Matikka Arbetsmarknad och utbildningStiftelsen Yrjö JahnssonTuomas MatikkaUtbildning