Korkeakoulujen sisäänpääsymekanismien vaikutukset sosiaaliseen liikkuvuuteen

Hankkeen ajankohta : 2023 - 2024

Tähän tutkimushankkeeseen sisältyy kaksi alahanketta, joiden avulla pyrimme ymmärtämään paremmin, mitä seurauksia korkeakoulujen erilaisilla valintajärjestelmillä on korkeakoulutukseen pääsyyn kahdelle tässä koulutusasteessa tyypillisesti aliedustettuna olevalle merkittävälle ihmisryhmälle eli heikosta sosioekonomisesta taustasta tuleville henkilöille ja maahanmuuttajille.

Helsingin yliopiston liput

Tämän tutkimusehdotuksen ensimmäisessä hankkeessa tavoitteena on ymmärtää, miten suomalaisessa korkeakoulujen valintajärjestelmässä vuodesta 2008 lähtien käyttöön otetut muutokset ovat vaikuttaneet sellaisten oppilaiden kehityskulkuihin, jotka ovat suoriutuneet lukio-opinnoissaan yhtäläisesti, mutta joilla on erilaiset sosiaaliset taustat. Toisessa hankkeessa tavoitteena on selvittää, millainen merkitys sosiaalisilla verkostoilla on heikommassa asemassa olevien henkilöiden koulutusvalintojen muotoutumiselle sen mukaan, miten monimutkainen korkeakoulujen sisäänpääsyjärjestelmä on.

Keskitymme seuraavaan kahteen heikommassa asemassa olevien henkilöiden ryhmään: 1) lapsiin, joiden vanhemmilla on alhainen koulutustaso ja joilla on vain vähän kosketuspintaa yliopistomaailmaan, ja 2) maahanmuuttajataustaisiin lapsiin. Näihin kahteen eri ryhmään kuuluvat henkilöt kärsivät todennäköisesti erityisesti esteistä, jotka estävät heitä hyödyntämästä koulutusmahdollisuuksiaan täysimääräisesti, ja siksi hakemiskustannuksiin ja korkeakoulujärjestelmän monimutkaisuuteen tehtävillä muutoksilla voi olla suuria vaikutuksia heidän koulutuspolkuihinsa.

Tutkimusta rahoittaa: Yrjö Jahnssonin säätiö

Yhteistyökumppani: Helsingin yliopisto

Vastuututkija: Tuomas Matikka, [email protected], 0295 519 461

Andrés Barrios FernándezTuomas Matikka KoulutusTuomas MatikkaTyömarkkinat ja koulutusYrjö Jahnssonin Säätiö