Infrastruktur-, bostads- och markanvändningspolitikens effekt på ekonomin ur ett spatialt perspektiv

Tidpunkt för projektet : 2021 - Pågående

I det här projektet utforskas på vilket sätt politik rörande transportinfrastruktur, bostäder och markanvändning påverkar den ekonomiska verksamhetens spatiala organisation.

Tampere

Genom att analysera hur denna politik formar den spatiala distributionen av människor och företag har projektet som mål att avgöra vilka konsekvenser den får på ekonomin i stort i fråga om såväl effektivitet som rättvisa. För detta ändamål kommer projektet att granska ändringar i den lokala befolkningen på grund av migration eller födelsetal, förändringar i tillväxten och den ekonomiska verksamhetens beståndsdelar, lönernas tillväxt och distribution, förhållandet mellan städer och landsort osv. För att lyckas med detta kommer empirisk analys med hjälp av detaljerade och spatialt uppdelade data från en längre tidsperiod att användas för att undersöka tidsmässiga variationer i genomförandet av politiken samt dess spatiala målinriktning.

Partner: KU Leuven, Radboud University

Ansvarig forskare: Sander Ramboer, [email protected], +358 259 519 506

Sander Ramboer BostadspolitikOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiSander Ramboer