Rådgivande kommittén fungerar som överdirektörens stöd och bollplank för den strategiska utvecklingen av VATT

Vasemmalta oikealle: Laura Hartman, Risto Murto, Marjo Bruun, Otto Toivanen, Panu Poutvaara ja Tuulia Hakola-Uusitalo.

Från vänster hill höger: Laura Hartman, Risto Murto, Marjo Bruun, Otto Toivanen, Panu Poutvaara, Tuulia Hakola-Uusitalo.

VATT:s rådgivande kommitté 2019–2021

Otto Toivanen professor, Aalto-universitetet (kommittés ordförande)
Marjo Bruun generaldirektör, Statistikcentralen
Tuulia Hakola-Uusitalo finansråd, Finansministeriet, tjänstledig 1.5.2019–30.4.2024
Laura Hartman, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet
Risto Murto verkställande direktör, Varma
Panu Poutvaara professor, Ludwig-Maximilians-Universität München, Leiter des ifoZentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung
Sami Yläoutinen budgetchef, Finansministeriet

Till rådgivande kommittén hör även överdirektör Anni Huhtala och forskare Ilpo Kauppinen som personalrepresentant.

Otto Toivanen är professor i ekonomi vid Katholieke Universiteit Leuven i Belgien samt vid Aalto-universitetet i Helsingfors. Han har tidigare varit professor och direktör på HECER samt direktör för det nationella fortbildningsprogrammet för nationalekonomi. Vidare har han varit gästforskare vid MIT och University of California (Berkeley). Han doktorerade i ekonomi vid University of Warwick 1995. I sin forskning fokuserar han på innovations- och konkurrensekonomi. Han har bland annat studerat hur företag beviljar FoU-understöd och understödets effekter, hur utbildningen inverkar på en eventuell uppfinnarkarriär, hur uppfinningar inverkar företags inkomster och hur företag går in på en viss bransch.

Marjo Bruun är generaldirektör på Statistikcentralen sedan 2012. Till sin utbildning är hon agronom. Hon kom till Statistikcentralen från posten som överdirektör för Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, vilken hon tillträtt 2007. Tidigare var hon chef för informationstjänstcentralens statistikgrupp. Hon har även arbetat i expert- och konsultuppgifter på den privata sektorn. Hon styrelseledamot för Europeiska statistikkonferensen som är FN:s ekonomiska kommission för Europa. Hon har aktivt medverkat i internationella projekt för modernisering av statistikväsendet. Under hennes tid som generaldirektör har Statistikcentralen på många sätt utvecklat sina tjänster till forskare.

Tuulia Hakola-Uusitalo är sedan 2007 chef för strukturenheten på Finansministeriet. Hon har tidigare arbetserfarenhet från bland annat Pensionsskyddscentralen, Mannheimer Forschungsinstitut Ökonomie und Demographischer Wandel, Uppsala universitet, VATT, Världsbanken och Universidad de Chile. Strukturenhetens uppgift är både att förmedla forskningsbaserad information som underlag för ekonomipolitiska beslut och att kommunicera beslutsfattarnas informationsbehov till forskarsamfundet. Tuulia Hakola-Uusitalo är medlem i arbetsgruppen för samordning av statens forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet. Hon engagerar sig i EU-samarbetet som ordförande för eurogruppen vid EU:s kommitté för politisk ekonomi.

Laura Hartman har doktorerat vid Uppsala universitet och är numera docent i nationalekonomi vid universitetet. Hartman har närmare tjugo års erfarenhet av forskning inom välfärdspolitiken. Hon har innehaft ledande poster på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Statskontoret, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) och Försäkringskassan. Hon är medlem i Kommissionen för Jämlik Hälsa och har tidigare varit medlem i bland annat Finanspolitiska rådet i Sverige.

Risto Murto ED, är verkställande direktör för Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Han har tidigare varit verkställande direktör och forskningsdirektör på Opstock Oy och forskningschef på Oy Erik Selin Ab. Dessutom har han varit ekonom på Finlands Bank och forskare på Näringslivets forskningsinstitut. Han doktorerade i nationalekonomi vid Helsingfors handelshögskola 1997. Han besitter omfattande och gedigen kompetens inom internationell ekonomi och förvaltningen av ett pensionsbolags tillgångar. Risto Murto sitter i styrelsen av bland annat Wärtsilä Abp, Sampo Abp och Uleåborgs universitet.

Panu Poutvaara är professor i nationalekonomi vid Münchens universitet och forskningsdirektör på Ifo-institutet sedan 2010. Han har tidigare varit professor i offentlig ekonomi vid Helsingfors universitet (femårigt mandat 2006–2010) och gästforskare vid Harvarduniversitetet. Poutvaara hör till forskarnätverken vid CESifo, IZA och University College London/CReAM. Hans forskningsområden är offentlig ekonomi, politisk ekonomi och internationell migration. Han har forskat i bland annat arbetskraftsmigrationens inverkan på offentliga och privata stimulansåtgärder för utbildning, väljarnas reaktioner på vallöften och den verkställda politiken, och utvandrarurval.

Sami Yläoutinen har sedan 2019 arbetat som avdelningschef för finansministeriets budgetavdelning. Före sin utnämning till budgetchef arbetade Yläoutinen som finanspolitisk samordnare vid finansministeriet, en uppgift som han skött sedan 2015. Yläoutinen har arbetat med olika uppgifter vid finansministeriet sedan 1999, bland annat som chef för ekonomiska avdelningens stabilitetsenhet 2007–2011. 2011–2014 arbetade han som rådgivare vid Internationella valutafondens (IMF) finanspolitiska avdelning i Washington. Yläoutinen doktorerade i ekonomi vid Jyväskylä universitet 2005. Budgetchef Sami Yläoutinen har från och med 1.9.2019 utsetts till medlem i Statens ekonomiska forskningscentrals rådgivande kommitté för den pågående mandatperioden under tiden för Tuulia Hakola-Uusitalos tjänstledighet.