Tröskel för skattesats och incitament i företagsbeskattningen

Tidpunkt för projektet : 2011 - 2023

Projektet undersöker vilka effekter skattetrösklarna har på företagens intertemporala val (investeringar, finansiering och vinstutdelning).

Hehkulamppu

I det första delprojektet granskas effekterna den övre gränsen för den dividend som beskattas som kapitalinkomst och den optimala utformningen (beskattning av onoterade dividender i Finland). I det andra delprojektet granskas den skattemodell som föreslås av Mirrlees Review (2011) och som för närvarande tillämpas av Norge (den s.k. RRA-modellen), där den del som motsvarar den riskfria räntan på företagarens kapitalinkomst är skattefri. Ett intressant inslag i systemet är möjligheten att överföra oanvänd lättnad till senare år. Delprojektet granskar effekterna av lättnaden och dess överförbarhet på investeringar och vinstutdelning genom företagets livscykelmodell.  

I det tredje delprojektet undersöks incitamentseffekterna och den optimala utformningen av en företagsskattelättnad av typen investeringsreserv. Designfrågan handlar framför allt om huruvida lättnaden riktas mot ett marginellt beslut eller om den generellt minskar beskattningen av ett företag. Frågan förknippas inte enbart med investeringsincitamentets storlek, utan också med de förluster av skatteintäkter som den leder till.  I det fjärde delprojektet undersöks effekterna av olika typer av avdrag för eget kapital (Allowance for Corporate Equity, ACE).

Partner: Finansministeriet, ETLA

Ansvarig forskare: Seppo Kari, [email protected], +358 295 519 419