EKUVE Konsumtionsbeskattning baserad på livscykelutsläpp

Tidpunkt för projektet : 2022 - 2023

Finlands klimatpolitik bestäms både av EU-åtaganden och Finlands nationella kolneutralitetsmål för år 2035. Handeln med utsläppsrätter är ett viktigt och effektivt sätt att minska utsläppen på EU-nivå i enlighet med målen. Handeln med utsläppsrätter riktar sig dock inte till utsläpp från alla sektorer. En klimatpolitik som stöder de nationella utsläppsmålen behöver därför också andra, nationella styrmedel. Beskattning, och särskilt energibeskattning, hör till de viktigaste nationella styrmedlen för att minska utsläppen av både produktion och konsumtion. I takt med att målen för klimatpolitiken skärps är det också nödvändigt att utreda möjligheterna och effektiviteten för andra skatter.

Industribyggnader

En utsläppsbaserad konsumtionsskatt på både inhemska och importerade produkter skulle kunna vara ett sätt att kompensera de skillnader klimatpolitiken ger upphov till i kostnadsnivån och konkurrenssituationen. Ett förslag som ett tillägg till urvalet av styrmedel är att göra skattebasen för konsumtionsskatter mer utsläppsbaserad, och enligt regeringsprogrammet för Marins regering utvecklas bedömningen av livscykelutsläppen i fråga om livsmedel och andra konsumtionsprodukter i syfte att rikta beskattningen så att den beaktar konsekvenserna för klimatet och miljön.

Målet med projektet var att bedöma användningen av konsumtionsskatter enligt livscykelutsläpp som ett klimatpolitiskt styrmedel med avseende på skattestyrningen och beräkningen av livscykelutsläpp. I projektet utreddes vad den teoretiska och empiriska forskningslitteraturen har att säga om möjligheterna att använda konsumtionsskatter och särskilt utsläppsbaserade konsumtionsskatter för att driva fram utsläppsminskning. Samtidigt bedömdes resultatens tillämplighet på marknaden och skattesystemet i Finland.

I projektet undersöktes möjligheterna att utveckla bedömningen av livscykelutsläpp så att konsumtionsbeskattningen kunde inriktas så att den skulle beakta klimatpåverkan. Utifrån tidigare forskning samt bedömning av livscykelutsläppen utformas en forskningsbaserad helhetssyn på huruvida det är möjligt att i Finland införa en konsumtionsskatt som baserar sig på livscykelutsläpp och på vilka punkter bedömningen av livscykelutsläppen särskilt behöver utvecklas. 

Det primära syftet var att undersöka på vilket sätt de konsumtionsbaserade utsläppen för produkter eller produktgrupper kan bestämmas så att den nationella konsumtionsskattestyrningen effektivt kan driva fram utsläppsminskning, med beaktande av de övriga klimatpolitiska styrmedlen. Vid bedömningen av utsläppen var det viktigt att ta reda på hur omfattande och exakt utsläppen kan fastställas. Med tanke på styreffekten var det viktigt att bedöma hur konsumentens val av produkter relaterade till producenternas val av produktionsteknik.

Utifrån dessa presenteras i projektet bedömningar om de produktgrupper i vilka utsläppsstyrningen med fördel kan ske genom konsumtionsbeskattning, på vilket sätt de konsumtionsbaserade utsläppen bör bestämmas och vilka nationella och globala effekter på utsläppsminskningen som kan nås genom skattestyrning på basis av livscykelutsläpp.

Forskningen finansieras av: Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 

Samarbetspartner: Finlands miljöcentral 

Ansvarig forskare: Piia Remes, [email protected], 0295 519 404

Essi EerolaKimmo OllikkaMarita LaukkanenPiia RemesTuomas Kosonen BeskattningEnergi, klimat och miljöEnergi-, klimat- och miljöpolitikPiia RemesStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS)