EKUVE Elinkaaripäästöihin pohjautuva kulutusverotus

Hankkeen ajankohta : 2022 - 2023

Suomen ilmastopolitiikkaa määrittävät niin EU-sitoumukset kuin Suomen kansallinen hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2035. Päästökauppa on keskeinen, toimivaksi osoittautunut EU-tason keino vähentää päästöjä tavoitteiden mukaisesti. Päästökauppa ei kuitenkaan kohdistu kaikkien sektoreiden päästöihin. Kansallisia päästötavoitteita tukeva ilmastopolitiikka tarvitsee siksi myös muita, kansallisia ohjauskeinoja. Verotus ja erityisesti energiaverotus ovat tärkeimpiä kansallisia ohjauskeinoja, joiden avulla voidaan vähentää päästöjä niin tuotannosta kuin kulutuksestakin. Ilmastopolitiikan tavoitteiden kiristyessä myös muiden verojen mahdollisuuksia ja tehokkuutta on tarpeen selvittää.

Teollisuusrakennukset

Sekä kotimaisia että tuontituotteita koskeva päästöperusteinen kulutusvero voisi olla yksi tapa kompensoida ilmastopolitiikan luomia eroja kustannustasossa ja kilpailutilanteessa. Kulutusverojen veropohjan laajentamista päästöperusteiseksi onkin ehdotettu yhdeksi lisäykseksi ohjauskeinovalikoimaan, ja Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan elintarvikkeiden ja muiden kulutustuotteiden elinkaaripäästöjen arviointia kehitetään kulutusverotuksen suuntaamiseksi ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioivaksi.

Hankkeen tavoitteena oli arvioida elinkaaripäästöihin perustuvien kulutusverojen käyttöä ilmastopolitiikan ohjauskeinona vero-ohjauksen ja elinkaaripäästöjen arvioinnin näkökulmista. Hankkeessa selvitettiin, mitä teoreettinen ja empiirinen tutkimuskirjallisuus osoitti kulutusverojen ja erityisesti päästöperusteisten kulutusverojen mahdollisuuksista ohjata päästövähennyksiin. Samalla arvioitiin erityisesti näiden tulosten soveltuvuutta Suomen markkinoihin ja verojärjestelmään.

Hankkeessa tarkasteltiin mahdollisuuksia kehittää elinkaaripäästöjen arviointia niin, että kulutusverotusta voitaisiin suunnata ilmastovaikutukset huomiovaksi. Aiemman tutkimustiedon sekä elinkaaripäästöjen arvioinnin pohjalta muodostettiin tutkimustietoon perustuva kokonaisnäkemys siitä, olisiko elinkaaripäästöihin perustuva kulutusvero mahdollista ottaa käyttöön Suomessa ja mitkä olisivat keskeiset elinkaaripäästöjen arvioinnin kehittämistarpeet. 

Hankkeen keskeinen tavoite oli selvittää kulutusperäisten päästöjen määrittämistä tuotteille tai tuoteryhmille siten, että kansallisella kulutusvero-ohjauksella saavutettaisiin tehokkaasti päästövähennyksiä ottaen samalla huomioon muut ilmastopolitikan ohjauskeinot. Päästöjen määrittämisessä olennaista oli selvittää, kuinka kattavasti ja millä tarkkuudella päästöt voidaan määrittää. Ohjausvaikutuksen kannalta oli tärkeä arvioida, kuinka kuluttajan valintapäätökset tuotteiden välillä suhtautuvat tuottajien valintoihin tuotantoteknologioissa.

Näiden pohjalta hankkeessa esitetään arvioita siitä, missä tuoteryhmissä päästöohjauksen kohdistaminen kulutusverotukseen olisi perusteltua, kuinka kulutusperäiset päästöt tulisi määrittää ja mikä olisi elinkaaripäästöihin perustuvan vero-ohjauksen vaikuttavuus päästövähennyksiin Suomen tasolla ja globaalisti.

Tutkimusta rahoittaa: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Yhteistyökumppani: Suomen ympäristökeskus

Vastuututkija: Piia Remes, [email protected], 0295 519 404

Essi EerolaKimmo OllikkaMarita LaukkanenPiia RemesTuomas Kosonen Energia, ilmasto ja ympäristöEnergia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaPiia RemesValtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta (VN TEAS)Verotus