Energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka

VATT:ssa tutkitaan energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikan vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn, kuluttajien valintoihin ja päästöihin.

Ympäristöpolitiikan vaikuttuvuuden ja kustannustehokkuuden kannalta on tärkeää tietää, millaisia kannustinvaikutuksia politiikkatoimenpiteillä on: miten yritykset ja kuluttajat reagoivat politiikkaohjaukseen sekä mitä tapahtuu päästöille ja yritysten kilpailukyvylle. Erityisesti energiapolitiikan osalta ilmastotavoitteet ja globaaleilla markkinoilla kilpailevien yritysten toimintaympäristöstä huolehtiminen kietoutuvat yhteen.

Energiamarkkinat ovat murroksessa, ja politiikkatoimien vaikutukset energiamarkkinoiden toimintaan ja investointeihin ovat keskeisiä kysymyksiä. On tärkeää ymmärtää, miten eri politiikkatoimet ohjaavat yritysten t&k-toimintaa ja puhtaan teknologian investointeja, ja mikä vaikutus näillä on energiasektorin muutoksille ja laajemmin kansantaloudelle.
Käytämme arvioinnin työkaluina ekonometrisia menetelmiä ja mikrotaloustieteellisiä optimointimalleja.

Ajankohtaisia tutkimushankkeitamme:

  • liikenteen ja autoilun verotus, muun muassa polttoaineverotuksen kohtaanto ja tulonjakovaikutukset
  • uusiutuvan energian teknologioihin liittyvien innovaatioiden arvo
  • energiaverojen vaikutus päästöihin, investointeihin ja yritysten kilpailukykyyn
  • kotitalouksien energiaan liittyvät investoinnit ja kotitalouksien rooli muuttuvilla energiamarkkinoilla

Olemme koonneet erilliselle sivulle keskeisiä tutkimustuloksiamme energia- ja ilmastopolitiikan alueelta.