Effekter av internationella skattereformer

Tidpunkt för projektet : 2021 - 2022

I projektet studeras vilka effekter de två pelare som projektet Tax Challenges Arising from Digitalisation av OECD/G20:s inkluderande BEPS-ram föreslog i oktober 2020 kan ha på EU-ländernas ekonomier.

euroja

Den första pelaren (Pillar One) är ett nytt regelverk för fördelning av multinationella företags skattebas mellan de länder i vilka företaget har verksamhet. Detta skulle ske genom att fördela koncernvinsten i rutinvinster som motsvarar den normala vinstnivån och i residualvinster som är den överskjutande delen av vinsten. Rutinvinsterna ska hanteras på samma sätt som i det nuvarande systemet, medan på residualen ska tillämpas beskattning i marknadslandet, det vill säga vinsterna allokeras till de länder där förnödenheterna har sålts. 

Den andra pelaren avser i gengäld införande av en minimibeskattning på koncernvinsterna. Detta ska åstadkommas genom att begränsa avdragsrätten för gränsöverskridande betalningar i källstaten, ifall det land där betalningsmottagaren är bosatt tillämpar en skattesats som underskrider en överenskommen nivå (undertaxed payments rule). På motsvarande sätt kan utlandsinkomst räknas med i företagets beskattningsbara inkomst om den härrör från ett land vars skattesats underskrider en överenskommen nivå (income inclusion rule).     

Projektet ska a) kartlägga de kanaler via vilka de nya beskattningsmodellerna kan antas påverka företagens beslut och de offentliga finanserna, b) bedöma beskattningsmodellernas inverkan på företags effektiva skattesatser och presentera simuleringsberäkningar av de ekonomiska konsekvenserna i medlemsländerna och c) bedöma lämpligheten av kommissionens CORTAX-modell för bedömning av beskattningsmodellernas konsekvenser och lägga fram förslag till förbättring av modellen.

VATT är projektledare i punkt a) och har en assisterande roll i punkt b).    

Ansvarig forskare: Seppo Kari, [email protected], +358 295 519 419

Marika ViertolaSeppo Kari BeskattningBeskattning och reglering av företagsverksamhetEuropeiska komissionenSeppo Kari