Kansainvälisten verouudistusten vaikutukset

Hankkeen ajankohta : 2021 - 2022

Hankkeessa tarkastellaan OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS -projektin Tax Challenges Arising from Digitalisation -hankkeen kahden lokakuussa 2020 julkistetun esityskokonaisuuden vaikutuksia EU-maiden talouksiin.

euroja

Niin sanotussa Pillar One -esityksessä ehdotetaan uudenlaista tapaa allokoida suurten monikansallisten yritysten veropohja niille maille, joissa yrityksellä on toimintaa. Tämä tapahtuisi jaottelemalla konsernien voitot tavanomaista kannattavuustasoa vastaavaan osaan (routine profit) ja sen ylittävään osaan (residual profit). Routine profit -osaa käsiteltäisiin kuten nykyjärjestelmässä, kun taas residual profit osan allokoinnissa sovellettaisiin kohdevaltioverotusta eli voittoja allokoitaisiin maille, joihin hyödykkeet on myyty.

Pillar two -esitys puolestaan pyrkii synnyttämään minimiverotason konsernien voitoille. Tämä toteutettaisiin rajoittamalla rajat ylittävän maksun vähennyskelpoisuutta lähdevaltiossa, mikäli maksun vastaanottajan asuinmaa soveltaa sovittua kynnystasoa matalampaa veroastetta (under-taxed payments rule). Vastaavasti ulkomaantulo voidaan lukea yrityksen verotettavaan tuloon, jos se on ansaittu maassa, jonka veroaste alittaa sovitun kynnystason (income inclusion rule).    

Selvityshankkeessa a) kartoitetaan vaikutuskanavat, joiden välityksellä uusien veromallien voidaan odottaa vaikuttavan yritysten päätöksiin ja julkiseen talouteen, b) arvioidaan veromallien vaikutuksia yritysten efektiivisiin veroasteisiin ja esitetään simulointilaskelmia taloudellisista vaikutuksista jäsenmaissa, ja c) arvioidaan komission käyttämän CORTAX-mallin soveltuvuutta veromallien vaikutusten arvioimiseen ja tehdään ehdotuksia mallin kehittämiseksi.

VATT on vetäjänä kohdassa a) ja avustavassa roolissa kohdassa b).

Vastuututkija: Seppo Kari, [email protected], +358 295 519 419

Marika ViertolaSeppo Kari Euroopan komissioSeppo KariVerotusYritystoiminnan verotus ja sääntely