VATT:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen sammanträder varje vecka och bistår överdirektören vid att leda och utveckla VATT.

Ledningsgruppen handhar alla för vår verksamhet viktiga frågor.

Ledningsgruppens sammansättning

Anni Huhtala, överdirektör
Essi Eerola, forskningsdirektör
Raija-Liisa Aalto, ekonomi- och förvaltningsdirektör, Riitta Kajander (tjänsteförrättande)
Ilpo Kauppinen, forskare, personalrepresentant
Päivi Tainio, informationschef, ledningsgruppens sekreterare