Det betygsbaserade urvalssystemet och poängsättningsmodeller

Tidpunkt för projektet : 2022 - Pågående

Syftet med detta forskningsprojekt är att utreda det statistiska sambandet mellan den använda poängsättningsmodellen och valet av ämnen på andra stadiet samt antagningen av studerande vid universiteten. Undersökningen baserar sig på tillgängligt registermaterial och på de studerandeantagningar som gjorts åren 2015–2021. Undersökningen är avgränsad till att beskriva de statistiska sambanden, eftersom det i de poängsättningsmodeller som använts inte finns någon variation som gör det möjligt att undersöka orsakssambanden.

Helsingfors universitet

Projektet syftar till att besvara tre omfattande forskningsfrågor som behandlas genom mer begränsade underfrågor: 1) Hur påverkar poängsättningsmodellen för det betygsbaserade urvalssystemet antagningen av studerande? a) Hur påverkar en ändring av studentämnenas relativa betydelse i poängsättningen vilka typer av sökande som antas, under den förutsättning att dessa ändringar inte påverkar ansökningsbeteendet? 2) Hur påverkar poängsättningsmodellen för det betygsbaserade urvalssystemet universitetsstuderandenas framgång i studierna och huruvida de stannar kvar i branschen? 3) Hur påverkar poängsättningsmodellen för det betygsbaserade urvalssystemet gymnasieelevernas ämnesval och hur de förbinder sig till dessa, spridningen av och deltagande i studentprov på nytt samt den tid det tar att avlägga examen, möjligheten att genomföra omfattande studier på andra stadiet enligt intressen samt valet av bransch

Forskningen finansieras av: Helsingfors universitet
 
Partner:
Labore, OTUS

Ansvarig forskare: Tuomo Virkola, [email protected], +358 295 519 464

Tuomo Virkola ArbetsmarknadArbetsmarknad och utbildningTuomo VirkolaUtbildning