Todistusvalinta ja pisteytysmallit

Hankkeen ajankohta : 2022 - Käynnissä

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää käytetyn pisteytysmallin tilastollinen yhteys toisen asteen ainevalintoihin sekä yliopistojen opiskelijavalintaan. Tutkimus perustuu käytettävissä oleviin rekisteriaineistoihin sekä vuosina 2015–2021 toteutuneisiin opiskelijavalintoihin. Tutkimuksessa pitäydytään tilastollisten yhteyksien kuvailussa, koska käytetyissä pisteytysmalleissa ei esiinny sellaista variaatiota, joka mahdollistaisi syy-seuraussuhteiden tutkimisen.

Helsingin yliopisto

Hanke pyrkii vastaamaan kolmeen laajaan tutkimuskysymykseen, joita lähestytään rajatumpien alakysymysten kautta: 1) Miten todistusvalinnan pisteytysmalli vaikuttaa opiskelija valintaan? a) Miten ylioppilasaineiden suhteellisen painoarvon muuttaminen pisteytyksessä muuttaa sitä, ketkä ja minkälaiset hakijat tulevat valituiksi olettaen, että muutoksilla ei ole vaikutusta hakukäyttäytymiseen? 2) Miten todistusvalinnan pisteytysmalli vaikuttaa yliopisto-opiskelijoiden opinnoissa menestymiseen ja alalla pysymiseen? 3) Miten todistusvalinnan pisteytysmalli vaikuttaa lukiolaisten ainevalintoihin ja niihin sitoutumiseen, kirjoituskertojen hajauttamiseen ja uusimiseen sekä tutkinnon suoritusaikaan, mahdollisuuteen tehdä toisen asteen opintoja laajasti kiinnostuksen kohteiden mukaan sekä alan valintaan?

Tutkimusta rahoittaa: Helsingin yliopisto

Yhteistyökumppanit: Labore, OTUS

Vastuututkija: Tuomo Virkola, [email protected], +358 295 519 464

Tuomo Virkola KoulutusTuomo VirkolaTyömarkkinatTyömarkkinat ja koulutus