Servicesystemets funktion: deltidsarbete, tillfälligt arbete och övergång till heltidsarbete

Tidpunkt för projektet : 2021 - 2022

autopesu

Rapporten har fyra huvudsakliga syften. För det första undersöks förekomsten av arbetslöshet över tid samt arbetskarriärerna för dem som pendlar mellan arbete och arbetslöshet. För det andra granskas om det uppkommit byråkratifällor i utkomstskyddssystemet till följd av införandet av inkomstregistret och jämkning enligt utbetalningsprincipen. För det tredje undersöks på vilket sätt arbets- och näringstjänsterna främjar dels helt arbetslösa personers mottagande av deltidsarbete och tillfälligt arbete, dels delvis arbetslösa personers sysselsättning i heltidsarbete. För det fjärde görs en bedömning av huruvida arbetsgivarens skyldighet att erbjuda mertidsarbete till deltidsanställda medför problem för arbetsgivarna. Ingångsdata för analyserna är uppgifter från olika register och enkäter (arbetslösa, arbets- och näringsexperter, arbetsgivare).

Enligt våra analyser ökade användningen av jämkade förmåner betydligt 2010–2019. De förmånsperioder som börjar med både jämkad förmån och full dagpenning, och under vilka man övergår till jämkad förmån, slutar bägge ofta med heltidssysselsättning. Övergången från perioder med jämkad förmån till heltidssysselsättning är kortvarig.

Införandet av jämkning enligt utbetalningsprincipen och av inkomstregistret har förkortat dröjsmålen i utbetalningarna, men reformerna har inte helt undanröjt byråkrati- och informationsfällorna.

Enligt en enkät bland experter inom arbets- och näringstjänsterna har delvis arbetslösa arbetssökande tillhandahållits minder arbets- och näringstjänster än helt arbetslösa.

Enligt analysen har lagstiftningen om skyldigheten att erbjuda mertidsarbete inte medfört sådana problem som inte identifierats tidigare.

Ansvarig forskare: Tomi Kyyrä, [email protected], +358 295 519 427

Hanna PesolaTomi Kyyrä ArbetsmarknadArbetsmarknad och utbildningSocial trygghetSocial trygghet, beskattning och inkomstfördelningStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS)Tomi Kyyrä