Tuloliikkuvuus ja köyhyyden pysyvyys (Palkansaajien tutkimuslaitos)

Tekijät: Marja Riihelä, Ilpo Suoniemi

Julkaisu: Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 30, Helsinki 2015.

Päiväys: 22.1.2015

Tiivistelmä

Artikkelissa käytetään laajaa paneeliaineistoa selvittämään tuloliikkuvuuden ja köyhyyden dynamiikan kehitystä Suomessa ajanjaksolla 1995–2008. Tällä jaksolla tuloerot ja köyhyysriski kasvoivat huomattavasti kansainvälisesti verrattuna. Matalasta lähtötasosta johtuen tuloerot ovat kuitenkin edelleen Euroopan keskitason alapuolella. Tuloluokkien välinen liike näyttää vähentyneen tarkastelujakson aikana. Lisäksi vuosittaisten tuloerojen kasvu näytti suurimmalta osalta siirtyneen pidemmän aikavälin keskituloissa mitatuiksi tuloeroiksi. Tuloliikkuvuudella ja sen muutoksilla oli vain vähäinen rooli. Köyhyysriskin kasvu näkyy kroonisen köyhyyden yleistymisenä, ja lyhytkestoisen köyhyyden riski on säilynyt lähes muuttumattomana. Kroonisen köyhyyden yleistymisen syynä ovat kasvaneet erot henkilöiden ominaisriskeissä. Köyhyys on yksilötasolla toistuvaa, ei niinkään yksittäisten jaksojen pitkittymisen seurausta.

Artikkeli on julkaistu teoksessa Hyvinvointivaltio 2010-luvulla – mitä kello on lyönyt? (toim. Heikki Taimio), Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 30, Helsinki 2015.

Tutkimuksen pääteemat: Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako

Asiasanat:
kotitaloudet köyhyys sosiaaliturva tuloerot tuloliikkuvuus tulonjako