Korkeakouluopiskelijoiden töissäkäynnin vaikutukset

Hankkeen ajankohta : 2022 - Käynnissä

Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynti on yleistä ja työtulot muodostavat merkittävän osan monien opiskelijoiden toimeentulosta. Lisäksi opiskelijoiden tarjoamat määräaikaiset ja varsin edulliset työsuhteet helpottavat työnantajien sopeutumista kausiluontoiseen kysynnän vaihteluun. Ei ole kuitenkaan selvää, kuinka suuria hyötyjä tai haittoja opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä syntyy opiskelijalle, sekä laajemmin yhteiskunnalle.

Helsingin yliopiston metroasema

Työssäkäynti voi pitkittää opintoja ja vaikuttaa negatiivisesti opintosuorituksiin. Toisaalta opiskeluaikainen työssäkäynti kerryttää työkokemusta, joka voi vaikuttaa valmistumisen jälkeisiin työllistymismahdollisuuksiin. Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset ovat empiirisesti vaikea tutkimuskysymys, koska työssäkäyntipäätökseen vaikuttavat monet sellaiset havaitsemattomat tekijät, joilla on myös vaikutusta opintojen edistymiseen sekä opintojen jälkeiseen työllistymiseen. Tämän vuoksi opintojen aikaisen työnteon, opintomenestyksen ja opintojen jälkeisen työllistymisen välisestä empiirisestä yhteydestä ei voida suoraan vetää johtopäätöksiä kausaalivaikutuksista.

Tässä tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä sekä sen mahdollisista yhteyksistä opintomenestykseen ja opintojen jälkeiseen työllistymiseen. Lisäksi hankkeessa tutkitaan työssäkäynnin vaikutusta opetuksen järjestämiseen korkeakouluissa.

Hankkeessa tarkastellaan opiskelijoiden työntekoa ennen opintojen alkua, niiden aikana ja sen jälkeen. Lisäksi tarkastellaan myös opintoja edeltävän ja opintojen aikaisen työssäkäynnin yhteyttä opintojen jälkeiseen työssäkäyntiin ja työttömyysriskiin. Hankkeen yhteydessä haastatellaan korkeakoulujen edustajia ja selvitetään miten koulutuksen järjestämisen käytänteitä on kehitetty korkeakouluissa, ja millaisin koulutuksellisin keinoin opiskelijoiden työssäkäynti tukisi mahdollisimman hyvin opintoja ja työllistymistä. Työssäkäynnin ja opintomenestyksen välistä yhteyttä tutkitaan kontrolloimalla aikaisempaa opintomenestystä sekä käyttämällä hyväksi opintotuen tulorajojen luomia työnteon kannustimien muutoksia.

Tutkimusta rahoittaa: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Yhteistyökumppanit: Labore, Koulutuksen tutkimuslaitos (Jyväskylän yliopisto)

Vastuututkija: Juha Tuomala, [email protected], 0295 519 452

Juha Tuomala Juha TuomalaKoulutusTyömarkkinatTyömarkkinat ja koulutusValtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta (VN TEAS)