logo

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 

on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

VATT-kolumni

Kuva: Shutterstock.com

Asumistuki ja vuokrataso

Asumistuki on puhuttanut julkisuudessa kuluvan syksyn aikana. Pääsyy on se, että asumistukimenot ovat kasvaneet voimakkaasti. Kasvun seurauksena asumistukeen on taas ehdotettu erilaisia remontteja.

VATT Policy Brief

VATT Policy Brief on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen artikkelisarja, joka esittelee taloustieteellisiä näkökulmia ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Tutustu Policy Brief -artikkelisarjaan

Uusimmat julkaisut

Julkaisut

A Note on the Effects of Income-Splitting under Dual Income Tax »»


Innovation, Competition and Technical Efficiency »»


Trade, Productivity and Profits: On Profit levels and Profit margins »»


Uusimmat julkaisut »

Viikon seminaari

Seminaari

20.10.2016 Syyslomaviikko

Ei seminaaria / No seminar


Katso kaikki VATT seminaarit »»

Uutiset

VATT:ssa auki kaksi tutkimusprofessorin virkaa
30.09.2016

Vahvistamme tutkimustoimintaamme kahdella uudella tutkimusprofessuurilla. Professuurien tehtäväalaa ovat työmarkkinat, koulutus, paikallinen julkistalous ja terveydenhuolto. Edellytämme taloustieteen tohtorin tutkintoa, näyttöä menestyksekkäästä julkaisutoiminnasta ja vankkaa kokemusta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. Hakuaika päättyy 31.10.


Kuva: Valeriya Popova / Shutterstock.com

Kuntatyöntekijöiden valtuustopaikat kasvattavat kuntien menoja
27.09.2016

Kunnan menot kasvavat, kun valtuustoon valitaan kunnan omia työntekijöitä. Yhden valtuustopaikan lisäys kunnan työntekijöille kasvattaa kunnan vuosittaisia menoja keskimäärin yhden prosentin, selviää tuoreesta tutkimuksesta. 


Kuva: Leonid Andronov / Shutterstock.com

Oikeistopuolueet huomioivat vaalimenestyksen kunnanhallituksen puheenjohtajavalinnassa
07.09.2016

Ehdokkaan henkilökohtaisella vaalimenestyksellä on väliä, kun puolue pääsee nimittämään keskuudestaan kunnanhallituksen puheenjohtajan. Kuntavaaliehdokkaan korkea listasijoitus lisää merkittävästi hänen mahdollisuuksiaan tulla valituksi kunnanhallituksen johtoon. Näin on kuitenkin vain, kun nimityksen tekee oikeistopuolue.


Kuva: Jarhe Photography / Shutterstock.com

Yritysverotus suosii velkarahoitusta ja vääristää investointien kohdentumista
22.08.2016

VATT:n tuoreessa selvityksessä analysoidaan ratkaisutapoja Suomen yritysverotuksen uudistamiseksi tarkastelemalla kansainvälisessä ja kotimaisessa keskustelussa esillä olleita malleja. Mikään vaihtoehtoisista veromalleista - ACE, CBIT, Viron jaetun voiton yhteisövero ja Ruotsin voittovaraus - ei ole ongelmaton.  


Mikä peruskoulussa mättää?
09.08.2016

Jopa 10 000 nuorta jää vuosittain ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta. Heidän syrjäytymisriskinsä on suuri. Peruskoulu ei ole oppilaille täysin tasa-arvoinen ja oppimistulokset ovat heikentyneet - vaikka olemme edelleen lähellä kansainvälistä kärkeä. Oma linja -tutkimushankkeen infopaketti, Eriarvoistuva peruskoulu, on juuri ilmestynyt.


Kuva: Villorejo / Shutterstock.com

Vastine etujärjestöille: VATT:n tutkimus perustuu tilastolliseen analyysiin
23.06.2016

Teollisuuden etujärjestöt suomivat VATT:n tutkimusta "Energiaverotus suosii energiaintensiivisiä suuryrityksiä". VATT:n johtopäätökset veroleikkurin olemattomista kilpailukykyvaikutuksista perustuvat laajaan tietoaineistoon ja tarkkaan tilastolliseen analyysiin.


Kuva: Villorejo / Shutterstock.com

Suomi tukee energiasyöppöjä suuryrityksiä sadoilla miljoonilla - turhaan
21.06.2016

Energiaveron palautuksista on tullut mittava verotuki paljon energiaa käyttäville suuryrityksille, selviää VATT:n tuoreesta analyysistä. Valtio menettää vuosittain 200 miljoonaa euroa verotuloja saamatta rahoilleen vastinetta, sillä mikään ei osoita tuen parantaneen näiden yritysten kilpailukykyä.


Kuva: Popova Valeriya / Shutterstock.com

Arvonlisäveron liikevaihdon alaraja pitää yritykset pieninä - pääsyynä hallinnolliset kulut
14.06.2016

Arvonlisäveron (alv) alaraja haittaa selvästi pienten yritysten kasvua, havaitaan VATT:n tuoreessa tutkimuksessa. Yrityksen liikevaihtoon perustuva rajan (10 000 euroa) alapuolella yritysten ei tarvitse maksaa veroa eikä raportoida myyntejä ja ostoja. Tämä raja luo yrityksille kannustimen pysyä pienenä.


Kuva: Kekyalyaynen / Shutterstock.com

Kiinan tuonti myllertää Suomen työmarkkinoita
16.05.2016

Kiinan tuonti lisää työpaikan menetyksen tai työpaikasta lähtemisen todennäköisyyttä Suomessa, selviää VATT:n tutkimuksesta. Kiinan tuonnin kasvu polarisoi suomalaista työtä ja palkkoja, sillä suurin riski työpaikan menetyksestä tai palkkatulojen pienenemisestä kohdistuu keskitason koulutuksen omaaviin tuotannon työntekijöihin.


Kuva: Roman Vukolov / Shutterstock.com

Tutkimushanke selvittää tulevaisuuden osaamistarpeet
10.05.2016

Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä -hankkeessa selvitetään, mitkä ovat tulevaisuuden työelämän avaintaidot, mitä taitoja puuttuu työelämässä huonosti pärjääviltä ryhmiltä ja millaisella koulutuspolitiikalla avaintaitojen hankkimista voitaisiin edistää. Hanke tuottaa suosituksia koulutus- ja työmarkkinapolitiikkaan.


Essi Eerola VATT:n tutkimusjohtajaksi
09.05.2016

Valtiotieteiden tohtori, dosentti Essi Eerola on nimitetty Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) uudeksi tutkimusjohtajaksi. Verotuksen, asuntomarkkinoiden ja asuntopolitiikan kysymyksiin erikoistunut Eerola aloittaa tehtävässään 1.9.


Yritysten kannattavuudessa ei ole Suomessa merkittäviä alueellisia eroja
04.05.2016

Yritykset ovat tuottavampia keskittyneillä alueilla, mutta suuremmissa kaupungeissa kilpailu on kovempaa ja kustannukset korkeampia. Näiden kahden, erisuuntaisen vaikutuksen nettotuloksena yritysten kannattavuudessa ei ole havaittavissa suuria alueellisia eroja, selviää VATT:n tuoreesta tutkimuksesta.


Kuva: Popova Valeriya / Shutterstock.com

Kuntien tehtävien sääntelyssä otettava huomioon kuntarajat ylittävät hyödyt ja haitat
26.04.2016

Kuntien tulisi saada tuottaa aidosti paikalliset julkishyödykkeensä ilman valtion sääntelyä. Sääntely voi sen sijaan olla perusteltua niissä tehtävissä, joihin liittyy merkittäviä kuntarajat ylittäviä haittoja tai hyötyjä.


Kuva: Roman Vukolov / Shutterstock.com

Pääsykoerumba alkoi taas - tämä olisi parempi tapa valita korkeakouluopiskelijat
21.04.2016

Opiskelijavalintaa tulee uudistaa niin, ettei itselle mieluisimpaan paikkaan hakeminen vähennä hakijan mahdollisuuksia päästä muihin paikkoihin. Hyvä opiskelijavalintajärjestelmä ei pakota hakijaa tasapainottelemaan todellisten toiveidensa ja sisäänpääsyn todennäköisyyksien välillä.


uutiskuva

Pohjoismaista pois muuttavat muuta väestöä paremmin koulutettuja ja korkeatuloisempia
19.04.2016

Tanskalaista aineistoa hyödyntävä tutkimus osoittaa, että maasta pysyväisluonteisesti pois muuttaneet tanskalaiset ovat olleet merkittävästi muuta väestöä korkeatuloisempia ja korkeammin koulutettuja. Muuttajien valikoituminen tulojakauman yläpäästä voi muodostua haasteeksi hyvinvointivaltion rahoittamiselle, mikäli muuttajien määrä kasvaa tulevaisuudessa.  


Kuva: TaxRebate.org.uk

Miten perustuloa tulisi Suomessa kokeilla?
30.03.2016

Perustulokokeilu onnistuu vain, jos tutkimusasetelma on oikea. VATT:n tutkijat esittävät koeasetelmaksi ensisijaisesti satunnaistettua valtakunnallista otantaa, jota voidaan täydentää alueellisella, intensiivisellä otannalla. Olennaista on toteuttaa kokeilu siten, että saadaan kaksi ryhmää: koeryhmä ja sitä täydellisesti vastaava verrokkiryhmä.


Yritysten T&K-verotuet lisäävät innovaatioita
11.03.2016

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan verotuki lisää yritysten innovaatioita merkittävästi. Erikoistutkija Elias Einiön yhdessä London School of Economicsin tutkijaryhmän kanssa tekemän tutkimuksen mukaan yhdellä veroeurolla saadaan 1.7 euron edestä T&K-investointeja. Tulosten valossa Suomen verohuojennuskokeilun lakkauttaminen ennenaikaisesti vuonna 2014 saattoi olla virhe.


Eläkeläisnaisten taloudellinen asema suhteessa miehiin on kohentunut
07.03.2016

Eläkeläisnaisten ja -miesten tuloero on kaventunut 20 vuodessa, mutta naisten tulotaso on edelleen keskimäärin matalampi kuin miesten. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) ja VATT:n tutkimuksesta. Työeläkkeen osuuden kasvu kertoo naisten työssäkäynnin lisääntymisestä.


uutiskuva

Aluetuki siirtää taloudellista toimeliaisuutta, ei luo sitä lisää
07.03.2016

Alueellisten tukitoimien kokonaistaloudelliset vaikutukset voivat olla vähäiset tai jopa negatiiviset. Työllisyys kasvaa tuetuilla alueilla tukea ilman jäävien alueiden kustannuksella. VATT:n uuden tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kokonaistyöllisyyden lisäämisen kannalta alueelliset tukitoimet ovat usein tehotonta politiikkaa. 


VATT nimesi uudet tutkimusteemat ja -ohjaajat
01.03.2016

VATT:n organisaatio uudistuu 1.3.2016 alkaen. Tutkimustoimintaa johtaa tutkimusjohtaja. Tutkimusteemoja on jatkossa viisi, ja kullekin teemalle on nimetty oma tutkimusohjaaja. Ulkoisen kilpaillun rahoituksen kasvun myötä tutkimuspalveluja vahvistetaan tutkijakoulutuksen saaneella tutkimuspalvelun johtajalla.


Montako senttiä on eläkeläisnaisen euro?
15.02.2016

Naiset ja miehet eroavat toisistaan mm. työmarkkinahistorian ja eliniän pituuden suhteen. Naisten keskimääräinen ansiotaso on miehiä alhaisempi ja työurat lyhempiä. Naiset myös elävät miehiä pidempään, mistä johtuen yksin asuvia eläkeläisnaisia on miehiä enemmän. Miten nämä erot näkyvät eläkeajan toimeentulossa, siitä kerrotaan Työeläke-lehden artikkelissa.


VATT tuo taloustieteen näkökulmaa aurinko- ja tuulienergian käytön tutkimushankkeeseen
12.2.2016

Tieteidenvälisessä BCDC Energia -hankkeessa etsitään ratkaisuja, jotka mahdollistavat aurinko- ja tuulienergian mahdollisimman laajamittaisen ja kustannustehokkaan käytön. Miten nykyistä tuotantokapasiteettia on sopeutettava, jos tavoitteena on lähes päästötön, toimitusvarma sähköntuotanto vuoteen 2050 mennessä, yhteiskunnalle mahdollisimman pienin kustannuksin? VATT:n Marita Laukkanen kuuluu hankkeen ekonomistitiimiin, joka selvittää tätä dynaamisen ohjelmoinnin keinoin.


Veropoliittisilla päätöksillä vain maltillinen vaikutus työntekoon
29.01.2016

Tuloveropolitiikalla on vain maltillinen vaikutus ihmisten työntekoon liittyviin päätöksiin kuten tehdyn työn määrään. Näin todetaan 26.1. julkistetussa VNK:lle tehdyssä raportissa. Koti- ja ulkomaisen tutkimuskirjallisuuden perusteella tuloverojen vaikutus työntekoon ja ansaittuihin tuloihin on pieni erityisesti tavanomaisessa palkkatyössä oleville.


VATT:lle uusi neuvottelukunta
22.01.2016

VATT vahvistaa strategista suunnitteluaan ja uudistumistaan uuden neuvottelukunnan myötä. VATT:n uuden neuvottelukunnan puheenjohtajan, professori Otto Toivasen mukaan luova toiminta hyötyy niin sanotuista kasautumiseduista: kun samantapainen toiminta keskittyy jollekin tietylle alueelle, se hyödyttää kaikkia alan toimijoita.


Kustannus-hyötyanalyysiä hyödynnettävä nykyistä laajemmin säädöshankkeiden onnistumisen arvioinnissa
12.01.2016

Kustannus-hyötyanalyysiä tulisi hyödyntää nykyistä enemmän lakimuutosten vaikutusten arvioinnissa. Kustannus-hyötyanalyysi tarjoaisi johdonmukaisen ja periaatteessa yksinkertaisen tavan arvioida säädöshankkeiden onnistumista.Tilaa RSS-lukijaan rss