Common or Own Goals: Reforming the Financing of the European Union

Författare: Seppo Kari, Niku Määttänen, Olli Ropponen, Saara Tamminen, Tarmo Valkonen

Publikation: Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 29/2018

Datum: 3.4.2018

Sammanfattning

Denna undersökning evaluerar s.k. Monti-rapporten och de nya egna medel som föreslås ur optimala beskattningens och skattefederalismens synvinkel. Som kriterier betonar Monti-rapporten EU:s målsättningar och ett oklart beskrivet EU-mervärde. Rapporten negligerar också behovet av att koordinera budgetreformen och nationella skattepolitiken. Enligt vår evaluering är det potentiella mervärdet av EU anknuten till rörligheten av skattebaser och de skadliga effekter på miljön som produktionen och konsumtionen skapar. Vi rekommenderar därför att skattebaserna av samfundsskatt samt miljö- och energiskatter borde harmoniseras och en minimiskattesats fastställas oberoende av resultatet av reformprocessen. Den minsta insatsen skulle vara att undanröja korrigeringsmekanismerna och det komplicerade egna medel från mervärdeskatt. Mest lovande nya egna medel är koldioxidavgift, som kompletterar EU:s utsläppshandelssystem, harmoniserad samfundsskatt CCCTB och en skatt på finansiell verksamhet FAT.

Huvudteman för forskningen: Företagsreglering och internationell ekonomi

Ämnesord:
optimal beskattning

ISBN: 978-952-287-533-4 (pdf)