Arbetsliv utan diskriminering: forskningsrön om nuläget och metoder för att främja likabehandling

Tidpunkt för projektet : 2020 - 2022

Studien granskar diskriminering på arbetsmarknaden i Finland. I VATT:s/PT:s del av projektet görs en litteraturkartläggning över effekten av interventioner avsedda att minska anställningsdiskriminering. Projektet samarbetar också med Helsingfors stad och genomför ett experiment för att minska diskriminering, inklusive en utvärdering av utfallet. Därtill granskar Institutet för hälsa och välfärd i sin andel prevalensen och nuläget av diskriminering utifrån ett digert material av finländska register- och enkätdata.

nappulat

Allas rätt till ett liv utan diskriminering fastställs såväl genom internationella människorättskonventioner som i den nationella lagstiftningen. I Finlands grundlag föreskrivs om jämlikhetsprincipen, det vill säga att ingen får särbehandlas och att alla är lika inför lagen. Enligt diskrimineringslagen (8 §) får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Bestämmelser som förbjuder diskriminering finns förutom i grundlagen och diskrimineringslagen även i strafflagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Demografiska och experimentella undersökningar har dessvärre visat att det förekommer diskriminering av olika slag i arbetslivet. Samtidigt ökar diversiteten i arbetskraften i Finland, vilket medför potentiellt högre kostnader för diskrimineringen för samhället. För att kunna ta tillvara alla produktiva resurser och motverka ojämlikhet på grund av diskriminering, bör beslutsfattarna reflektera över omfattningen av diskriminering i arbetslivet och med vilka metoder diskrimineringen kan bekämpas. Diskriminering i arbetslivet har en avgörande inverkan på den utsatta personens välmående och möjligheter till önskat yrke. Information om diskriminering behövs; enligt diskrimineringsombudsmannens verksamhetsberättelse (2018) förblir en stor del av diskrimineringsfallen dolda. Dessutom finns det tydliga brister i identifieringen av exempelvis diskriminering på flera grunder (Justitieministeriet 2019).

Syftet med de två viktigaste delområdena av studien var att ge beslutsfattarna ny information om diskriminering i arbetslivet och metoder för att främja jämlikhet. I den första delen kartlades frekvensen och dagsläget för diskriminering på jobbet utifrån statistik, myndighetsinformation och demografiska data. Diskriminering granskades i förhållande till olika orsaker (t.ex. ålder, kön, ursprung, nationalitet, språk, religion, funktionsnedsättning, hälsotillstånd eller annan individuell omständighet). I den andra delen fokuserade undersökningen på diskriminering vid arbetssökande och rekrytering.

I studien läggs också fram litteraturbaserade slutledningar om diskriminering och effekten av eventuella åtgärder för antidiskriminering. Därtill beskrivs hur i synnerhet anonym rekrytering kan införas i de finländska rekryteringssystemen och hur dess effekter kan granskas i ett helhetsperspektiv.

Ansvarig forskare: Tuomo Virkola, [email protected], +358 295 519 464

Tuomo Virkola ArbetsmarknadArbetsmarknad och utbildningInkomstfördelning och ojämlikhetStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS)Tuomo Virkola