Essays on public economics

Tekijät: Tuuli Paukkeri

Julkaisu: VATT Julkaisut 72

Päiväys: 4.6.2018

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja koostuu neljästä julkistaloustieteen alaan kuuluvasta esseestä, jotka käsittelevät erinäisiä politiikkainstrumentteja ja niiden vaikutuksia pienituloisiin ja muilla tavoin haavoittuviin yksilöihin. Esseiden tavoite on vastata kysymykseen, kuinka hyvin nämä politiikkainstrumentit saavuttavat niiden eksplisiittiset tavoitteet. Ensimmäinen essee on väittelijän yksin kirjoittama, muut kolme on kirjoitettu yhteistyössä eri kirjoittajien kanssa.

Ensimmäisessä esseessä luon laajan katsauksen suomalaisten viimesijaisten sosiaalietuuksien, asumistuen ja toimeentulotuen, alikäyttöön. Esseessä käytetään kuvailevia menetelmiä yhdessä ainutlaatuisen, eri rekisteriaineistoista kootun aineiston kanssa. Muodostan niiden avulla useita tyyliteltyjä faktoja alikäytöstä ja tutkin, miten kohderyhmän tulodynamiikka vaikuttaa alikäyttöön ja tukien kohdentumiseen.

Toinen essee käsittelee informaation vaikutusta tukien alikäyttöön. Tutkimme suomalaisen takuueläkkeen voimaantulon yhteydessä vuonna 2011 toteutettua informaatiokampanjaa. Tutkimus osoittaa, että informaatiokirjeen ja hakulomakkeen saaminen postissa vaikutti merkittävästi tuen hakemisalttiuteen.

Kolmannessa esseessä tutkimme työnantajien työkyvyttömyyseläkevakuutusmaksujen vaikutusta työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeiden yleisyyteen. Suomessa on käytössä maksuluokkamalli, jonka tulisi kasvattaa työnantajien kannustimia ehkäistä työntekijöidensä terveysongelmia ennalta. Käyttämämme empiirinen menetelmä sekä aineistomme tarkkuustaso mahdollistavat vakuutusmaksujen kausaalivaikutuksen tunnistamisen. Analyysimme perusteella maksuluokkamalli ei toimi tavoitellulla tavalla työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämisessä.

Neljännessä esseessä käytämme teoriamallia tarkastellaksemme optimaalista verojen ja tulonsiirtojen rakennetta köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa. Muokkaamme tavallista optimiveromallia ottamaan huomioon kehittyvien maiden heikomman hallinnollisen kapasiteetin rajoittamalla veroinstrumentit lineaarisiksi. Tutkimus osoittaa, että veromallin tavoitefunktion vaihtaminen tyypillisestä hyvinvoinnin maksimoinnista kehitysmaiden tavoitteita paremmin kuvastavaan köyhyyden vähentämiseen vaikuttaa optimaalisiin vero- ja tulonsiirtosääntöihin.

Tutkimuksen pääteemat: Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako

Asiasanat:
alikäyttö asumistuki maksuluokka takuueläke toimeentulotuki työkyvyttömyyseläkkeet verotus

ISBN: 978-952-274-220-9 (PDF)

JEL: D03 D31 H21 H24 H32 H40 H53 H55 I38 J14 J26 O12