Liten skillnad i kvalitet mellan privata och offentliga gymnasier

I Helsingfors är framgång vid studentskrivningarna inte beroende av om eleven går på ett privat eller ett offentligt gymnasium visar en undersökning från VATT.

Bild: Valeriya Popova / Shutterstock.com

Mika Kortelainen och Kalle Manninen har undersökt skillnader i kvalitet mellan privata och offentliga gymnasier i Helsingfors genom att jämföra två grupper: elever precis över och precis under gränsen för antagning till ett privat gymnasium. Detta upplägg möjliggör en analys av orsakssamband eftersom studerande som ligger nära antagningsgränsen är i genomsnitt likadana. Den enda skillnaden är huruvida de har blivit antagna till ett privat gymnasium eller inte. I undersökningen jämfördes också det värde mervärde som privata och offentliga gymnasier skapar i förhållande till elevernas utgångsnivå.
 
Enligt båda forskningsmetoderna är skillnaden mellan privata och offentliga gymnasier liten i fråga om effekt.

Valet av privat gymnasium motiveras ibland med bättre utbildnings- och karriärmöjligheter eftersom många av dem är specialiserade på vissa ämnen, t.ex. matematik eller naturvetenskap. Enligt VATT-studien har elever på privata och offentliga gymnasier mycket lika framgång vid studentskrivningarna när man beaktar skillnaderna i utgångsnivå och andra bakomliggande faktorer.

"Avgränsningen var att vi bara granskade effekterna på studentskrivningarnas resultat. Vårt följande forskningstema är de långsiktiga effekterna på till exempel högskolestudier och framgång på arbetsmarknaden”, säger Mika Kortelainen.
 
Antagningen till högskolorna reformeras just nu. I fortsättningen kommer allt fler att antas enbart på grundval av studentbetyget. Om det finns betydande skillnader i effektivitet mellan gymnasierna i Finland skulle det kunna ha långtgående konsekvenser för såväl individens möjligheter som jämlikheten inom utbildningen överlag.

Denna färska studie är en ytterligare bekräftelse på slutsatserna från tidigare VATT-studier enligt vilka skillnaderna mellan gymnasierna i huvudsak är små. "Nu kom vi fram till samma resultat genom två olika metoder", säger Kalle Manninen.
 
I undersökningen jämfördes 12 privata och 14 offentliga gymnasier i Helsingfors, där större delen av Finlands privata gymnasier ligger. Privata, statliga och kommunala offentliga skolor följer alla en nationell läroplan och gymnasiestudierna avslutas med att alla elever deltar i studentskrivningarna. Finlands privatskolor är icke vinstdrivande.

Forskningsunderlaget var studentexamensnämndens, Utbildningsstyrelsens och Helsingfors stads utbildningsverks statistik från 2000–2012.
 

Forskning:

Effectiveness of Private and Public High Schools: Evidence from Finland. VATT Working Papers 108

Mer information:

ledande forskare, forskningsledare Mika Kortelainen, VATT, 0295 519 421