Ympäristö, energia ja ilmastopolitiikka

VATT:ssa tutkitaan energia- ja ilmastopolitiikan vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn, kuluttajien valintoihin ja kasvihuonekaasupäästöihin.

Ilmasto- ja energiapolitiikkaa muodostettaessa on tärkeää tietää, minkälaisia kannustinvaikutuksia politiikkatoimenpiteillä on: miten yritykset ja kotitaloudet reagoivat politiikkaohjaukseen sekä mitä tapahtuu kasvihuonekaasupäästöille, yritysten kilpailukyvylle sekä yritysten ja kotitalouksien valinnoille.

Energiamarkkinat ovat murroksessa, ja politiikkatoimien vaikutukset energiamarkkinoiden toimintaan ja investointeihin ovat keskeisiä kysymyksiä. On tärkeää ymmärtää, miten eri politiikkatoimet ohjaavat yritysten t&k-toimintaa ja mikä vaikutus näillä on energiasektorin muutoksille ja laajemmin kansantaloudelle.

Käytämme arvioinnin työkaluina ekonometrisia menetelmiä ja mikrotaloustieteellisiä optimointimalleja.

Ajankohtaisia tutkimushankkeitamme:

  • Suomen ilmastotavoitteiden edellyttämät energiajärjestelmän muutokset
  • älykkään energiajärjestelmän vaikutukset pohjoismaisille energiamarkkinoille
  • liikenteen ja autoilun verotus, muun muassa polttoaineverotuksen kohtaanto ja tulonjakovaikutukset
  • uusiutuvan energian teknologioihin liittyvien innovaatioiden arvo
  • yritystukien vaikutus globaaliin kilpailukykyyn
  • kotitalouksien investointikäyttäytyminen energian hintojen suhteen ja kotitalouksien rooli muuttuvilla energiamarkkinoilla.