Ympäristö, energia ja ilmastopolitiikka

VATT:ssa tutkitaan energia- ja ilmastopolitiikan vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn, kuluttajien valintoihin ja kasvihuonekaasupäästöihin

Ilmasto- ja energiapolitiikkaa muodostettaessa on tärkeää tietää, minkälaisia kannustinvaikutuksia politiikkatoimenpiteillä on: miten yritykset ja kotitaloudet reagoivat politiikkaohjaukseen sekä mitä tapahtuu kasvihuonekaasupäästöille, yritysten kilpailukyvylle sekä yritysten ja kotitalouksien valinnoille. Yksi keskeinen kysymys on, missä suhteessa kuluttajat ja yritykset maksavat CO2-perusteiset maksut, kuten hiiliveron.

Samalla energiamarkkinat ovat murroksessa, ja politiikkatoimien vaikutukset energiamarkkinoiden toimintaan ja investointeihin ovat keskeisiä kysymyksiä. On tärkeää ymmärtää, miten eri politiikkatoimet ohjaavat yritysten t&k-toimintaa ja mikä vaikutus näillä on energiasektorin muutoksille ja laajemmin kansantaloudelle.

Käytämme arvioinnin työkaluina ekonometrisia menetelmiä ja mikrotaloustieteellisiä optimointimalleja. Ekonometristen menetelmien avulla voidaan tehdä päätöksentekoa tukevia analyysejä esimerkiksi siitä, miten polttoaineiden kuluttajahinnat muuttuvat polttoaineverojen muuttuessa tai miten energiaverotus vaikuttaa yritysten arvonlisään ja muihin kilpailukykyindikaattoreihin. 

Tutkimme parhaillaan muun muassa:

  • Suomen ilmastotavoitteiden edellyttämiä energiajärjestelmän muutoksia: miten energiajärjestelmän tulisi muuttua, jotta ilmastotavoitteisiin päästäisiin kustannustehokkaasti
  • älykkään energiajärjestelmän vaikutuksia pohjoismaisille energiamarkkinoille: mitä murros edellyttää energiamarkkinoilta ja niiden sääntelyltä
  • uusien energiateknologioiden kehitystä ja innovaatioita sekä näitä tukevia politiikkatoimia
  • kotitalouksien investointikäyttäytymistä energian hintojen suhteen ja kotitalouksien roolia muuttuvilla energiamarkkinoilla.

Ajankohtaista