Fem forskningsinstitut och OAJ: Finland behöver ett lärarregister

OAJ och fem forskningsinstitut vill att Undervisnings- och kulturministeriet utser en utredningsperson för att kartlägga nyttan med ett lärarregister, dess effektivitet och kostnader samt alternativ.

Näringslivets forskningsinstitut (Etla), Nationella centret för utbildningsutvärdering, Pedagogiska forskningsinstitutet, Löntagarnas forskningsinstitut, Statens ekonomiska forskningscentral VATT och OAJ anser att det idag råder stora brister i de registeruppgifter och den datainsamling som gäller lärarna.

I initiativet som idag överlämnades till minister Sanni Grahn-Laasonen konstateras att det exempelvis inte i dagens läge är möjligt att utreda varför de finländska ungdomarna i flera års tid har uppvisat allt sämre resultat i PISA-undersökningen. I Finland saknas väsentliga registeruppgifter som skulle sammankoppla kunnandet bland skolornas undervisningspersonal med de ungas inlärningsresultat. Med hjälp av ett lärarregister skulle man bättre kunna undersöka bland annat undervisningsmetoder och lärarnas inställning vid utvärderingar av inlärningsresultat.

Det är också så gott som omöjligt att pålitligt förutse lärarbehovet. Uppgifterna om ämneslärarna i grundskolan och gymnasiet samt yrkeslärarna är splittrade och varierar mellan olika utbildningsenheter. Undervisnings- och kulturministeriet har med tre års mellanrum samlat in uppgifter som har varit viktiga för att uppskatta utbildningsvolymerna, men detta har ändå varit ofullständigt. Barnträdgårdslärarna har inte omfattats av datainsamlingen.
 
Vidare är det frivilligt att svara på datainsamlingsblanketten och exempelvis år 2016 lät var tredje bli att svara. I Finland finns det alltså inte tillräckliga och exakta uppgifter om vilka ämneslärare det behövs flera av och inom vilka ämnesområden det finns för många lärare. Arbetslösheten har blivit större inom utbildningssektorn och samtidigt finns det lärargrupper, så som barnträdgårdslärare och speciallärare, som det redan länge har rått brist på.
 
Enligt forskningsinstitutens och OAJ:s förslag skulle en utredningsperson eller en sakkunnigarbetsgrupp i samarbete med berörda parter kartlägga nuläget, alla användningsområden för ett lärarregister, dess nytta och effekt i förhållande till kostnaderna. Vidare önskas förslag på instanser som skulle kunna upprätthålla ett lärarregister.

Mer information / VATT:

överdirektör Anni Huhtala, tel. 0295 519 414                            

Läs intiativet (på finska):

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 16.1. luovutettu toimenpidealoite