Undersökning: Offentliga upphandlingar lockar inte företagen

Offentliga upphandlingar konkurrensutsätts för att offentliga medel ska kunna användas så effektivt som möjligt. I dagens läge verkar det som om detta mål inte uppnås. Enligt en ny undersökning av Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Aalto-universitetet beror detta på att äkta konkurrens i praktiken inte förekommer. Över hälften av konkurrensutsättningarna får endast mellan 0 och 2 anbud.

Konkurrensutsättning av offentliga upphandlingar är ett allmänt förfarande i både Finland och utomlands. Målet är att offentliga medel ska användas så effektivt som möjligt, dvs. att den offentliga sektorn får högklassiga varor och tjänster till skäliga kostnader. Enligt undersökningen, som gjorts med ett exceptionellt omfattande material från Finland, genomförs detta dock inte på bästa möjliga sätt. Det beror på att det råder en brist på konkurrens i anslutning till de offentliga upphandlingarna.

Medianen för antalet anbudsgivare i konkurrensutsättningarna av offentliga upphandlingar i Finland åren 2010–2017 var endast två. I mer än hälften av konkurrensutsättningarna inlämnades således noll, ett eller två anbud. Även om bara upphandlingar som fick minst ett anbud tas med i beräkningen är medianen endast tre. När fler anbudsgivare deltog i en konkurrensutsättning var de i typiska fall av mycket varierande storlek, vilket sannolikt bidrar till att begränsa konkurrensen ytterligare.

Det rådde brist på konkurrens i alla branscher och i fråga om både statens som de övriga aktörernas upphandlingar inom den offentliga sektorn.

Det finns anledning att se över konkurrensutsättningarnas spelregler

I anslutning till den aktuella undersökningen observerade forskarna att bristen på konkurrens har en koppling till högre upphandlingspriser. Det innebär att bristen på konkurrens har följder som är både allvarliga och väntade.

Forskningsunderlaget omfattar inte bara alla anbudsgivare utan även alla företag som registrerat sig för upphandlingar men som valde att inte lämna ett anbud.

”Bristen på konkurrens verkar bero på att det inte finns tillräckligt med potentiella anbudsgivare överlag, men särskilt på att en stor del av de potentiella anbudsgivarna inte lämnar anbud”, bedömer ledande forskare Janne Tukiainen vid VATT.

Den som genomför konkurrensutsättningen kan försöka åtgärda bristen på konkurrens. Objekt kan planeras på så sätt att det inte är för svårt för företagen att räkna ut hur mycket det kostar dem att producera tjänsten. Det är också möjligt att göra konkurrensutsättningarnas spelregler enklare. Enligt undersökningen ser det ut som om företagen i någon mån undviker konkurrensutsättningar som använder kvalitetspoäng. Det finns kanske orsak att undvika att använda kvalitetspoäng om det finns andra adekvata metoder att säkerställa att den önskade kvaliteten erhålls, till exempel minimikvalitetskrav eller sanktioner som kan påföras i efterhand.

Trots dessa åtgärder kan det visa sig vara svårt att öka konkurrensen. Därför är det motiverat att använda takpris i anbudsförfarandena oftare än vad fallet är i dag.

”Har konkurrensutsättningarna alltid som mål att få in så många anbud som möjligt, eller planeras en del av dem med tanke på någon bestämd anbudsgivare? Det är en intressant fråga för fortsatt forskning”, säger forskarstuderande Jan Jääskeläinen vid Aalto-universitetet.

Som material för undersökningen användes Cloudia Oy:s databas om offentliga upphandlingar som genomförts i Finland mellan juni 2010 och september 2017 samt Statistikcentralens material om företag som är verksamma i Finland. Aalto Economic Institute och Yrjö Jahnssonin säätiö har gett assistans och finansiering för insamlingen av materialet.

 

Undersökning:

Jan Jääskeläinen och Janne Tukiainen (2019): Anatomy of Public Procurement, VATT Working papers 118

 

Ytterligare information:

Pol. dr Janne Tukiainen, Ledande forskare, Statens ekonomiska forskningscentral VATT,
[email protected], +358 295 519451. 

Ekon. mag. Jan Jääskeläinen, forskarstuderande, Aalto-universitetets handelshögskola,
[email protected], +358 50 5423792.