Putting a Price on Carbon – Econometric Essays on the European Union Emissions Trading Scheme and its Impacts

Tekijät: Piia Remes

Julkaisu: VATT Julkaisut 62

Päiväys: 20.3.2013

Tiivistelmä

Väitöskirjassa tutkitaan Euroopan unionin ilmastopolitiikan keskeisen ohjauskeinon, päästöoikeuskaupan toimintaa ekonometrisin menetelmin. Päästökauppa on kustannustehokas tapa vähentää päästöjä. Se luo hiilidioksidille hinnan ja kannustaa siirtymään puhtaampiin tuotantomuotoihin. Väitöskirja tuottaa uutta tietoa päästökauppamarkkinoiden toiminnasta ja tehokkuudesta. Päästökaupan toiminnan tunteminen ja markkinoiden tehokkuuden arvioiminen on tärkeää. Se auttaa markkinatoimijoita valitsemaan päästöoikeuksien ostamisen ja oman tuotannon päästöjen puhdistamisen välillä. Viranomaisille ja ympäristöpolitiikan säätäjille se paljastaa ainutkertaista informaatiota puhdistamisen rajakustannuksista, joka muutoin on yritysten yksityistä tietoa.

Jotta päästökauppa toimisi halutulla tavalla, markkinoiden tuottaman hintasignaalin tulee olla luotettava ja markkinoiden tehokkaat. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että tutkimusperiodin 2005–2011 aikana EU:n päästökauppamarkkinat toimivat hyvin. Ensimmäisessä esseessä tarkastellaan hinnan määräytymistä markkinoilla. Työssä osoitetaan, että päästöoikeuden hinta heijastelee markkinafundamentteja. Empiiriset tulokset vuosilta 2005–2011 osoittavat, että fundamenttitekijät, kuten sähkön ja polttoaineiden hinnat selittävät merkittävän osan päästöoikeuden hinnan vaihteluista. Toisessa esseessä tutkitaan päästöoikeusmarkkinoiden tehokkuutta kaupankäyntisimulaation avulla. Tulokset osoittavat, että päästöoikeusmarkkinoilla olisi ollut mahdollista tehdä taloudellista voittoa toisella kauppakaudella. Tämä viittaa siihen, että kehittyvät päästökauppamarkkinat eivät olisi vielä toimineet täysin informaatiotehokkaasti.

Kolmannessa esseessä keskitytään tarkastelemaan eurooppalaisten sähkömarkkinoiden integraatiota ja arvioimaan, kuinka päästökaupan mukaantulo on vaikuttanut siihen. Hintasarjojen integroituvuutta tutkimalla todetaan, että alueellisten sähkön hintojen välille löytyy pitkän aikavälin tasapainorelaatioita eli yhtenäisten sähkömarkkinoiden luominen on kehittynyt. Päästökaupan vaikutus sähkömarkkinoihin kuitenkin vaihtelee. Pääasiallinen vaikutus päästökaupasta sähkön hintaan tulee sähköntuotannon hiilidioksidipitoisuuden kautta: mitä hiiliintensiivisempää tuotanto on, sen suurempi on päästöoikeuden hinnan vaikutus myös sähkön hintaan. Päästökaupan mukaantulo voi siten aluksi jopa eriyttää sähkönhintoja.

Ilmastonmuutoksen myötä sähkönkulutuksessa tapahtuu alueellisia muutoksia ja sähkön kysyntä muuttuu niin ilmastoinnin kuin lämmitystarpeenkin osalta. Työn viimeisessä osajulkaisussa osoitetaan, että ottamalla huomioon ilmastonmuutosskenaarioiden mukainen ilmaston lämpeneminen sekä päästökaupan vaikutus sähkön hintaan, sähkölasku tulisi nousemaan Etelä-Euroopassa kun taas Pohjois-Eurooppa voisi säästää leudontuvien talvien ansiosta lämmityskuluissa, jos viilennystarve ei nouse liian suureksi.

Tutkimuksen pääteemat: Ympäristö, energia ja ilmastopolitiikka

Asiasanat:
ekonometria energiapolitiikka ilmastonmuutos ilmastopolitiikka päästökauppa päästörajoitukset sähkömarkkinat talouskasvu ja ympäristö ympäristöpolitiikan ohjauskeinot ympäristöpolitiikka ympäristötaloustiede ympäristötuet yritysten kilpailukyky

ISBN: 978-952-274-061-8 (nid.), 978-952-274-062-5 (PDF)