Elinkaaripäästöihin pohjautuva kulutusverotus

Hankkeen ajankohta : 2022 - Käynnissä

Hankkeen tavoitteena on arvioida elinkaaripäästöihin perustuvien kulutusverojen käyttöä ilmastopolitiikan ohjauskeinona vero-ohjauksen ja elinkaaripäästöjen arvioinnin näkökulmista.

Voimalaitos

Hankkeessa selvitetään, mitä teoreettinen ja empiirinen tutkimuskirjallisuus osoittaa kulutusverojen ja erityisesti päästöperusteisten kulutusverojen mahdollisuuksista ohjata päästövähennyksiin. Samalla arvioidaan erityisesti näiden tulosten soveltuvuutta Suomen markkinoihin ja verojärjestelmään.

Aiemman tutkimustiedon sekä elinkaaripäästöjen arvioinnin pohjalta muodostetaan tutkimustietoon perustuva kokonaisnäkemys siitä, olisiko elinkaaripäästöihin perustuva kulutusvero mahdollista ottaa käyttöön Suomessa, ja mitkä olisivat keskeiset elinkaaripäästöjen arvioinnin kehittämistarpeet. Hankkeen keskeinen tavoite on selvittää kulutusperäisten päästöjen määrittämistä tuotteille tai tuoteryhmille siten, että kansallisella kulutusvero-ohjauksella saavutettaisiin tehokkaasti päästövähennyksiä ottaen samalla huomioon muut ilmastopolitikan ohjauskeinot.

Hankkeessa esitetään arvioita siitä, missä tuoteryhmissä päästöohjauksen kohdistaminen kulutusverotukseen olisi perusteltua, kuinka kulutusperäiset päästöt tulisi määrittää ja mikä olisi elinkaaripäästöihin perustuvan vero-ohjauksen vaikuttavuus päästövähennyksiin Suomen tasolla ja globaalisti.

Piia Remes [email protected]

Essi EerolaKimmo OllikkaMarita LaukkanenPiia RemesTuomas Kosonen Energia, ilmasto ja ympäristöEnergia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaPiia RemesValtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta (VN TEAS)VerotusYmpäristö, energia ja ilmastopolitiikkaYritystoiminnan verotus ja sääntely